ประกาศ:

ผลงานสถานศึกษา

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับดีเด่น ปีที่ ๕ ติดต่อกัน

      วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับดีเด่น ปีที่ ๕ ติดต่อกัน จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในคราวการประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ จังหวัดภูเก็ต

Read more...

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

      รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

Read more...

เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ปีที่ ๓

      วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ นายวันใหม่ คงทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ปีที่ ๓ ติดต่อกัน จาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ อาคารศาลากลางหลังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

      วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

Read more...

โล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑

      วันที่ ๑๑  ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา" และรับโล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

Read more...

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑

      รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑

Read more...

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐

       รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐

Read more...

รางวัล "สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่)

       เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางปนัสยา รัตนพันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เป็นตัวแทนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้ารับมอบโล่รางวัล " สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่) เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้งภายใน ๑๐ ปี ปีการศึกษา ๒๕๕๑  ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๙  กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ทองคำบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ % ให้ไว้ ณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Read more...

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

       วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และนางประพิศ อัคสินธวังกูร หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตรต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

Read more...

มอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียน ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก

       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือนักเรียน  เด็กหญิงรัตนวรรณ มณีรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๖ และ เด็กหญิงอนัญพร มณีรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักเสียหายทั้งหลัง ยอดสมทบช่วยเหลือนักเรียน ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๑๑๔,๒๘๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น

Read more...

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ผลงานดีเลิศเชิดชูรางวัลพระราชทาน

        รางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อจิตใจของครู นักเรียน และประชาชนมากที่สุด ด้วยเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชพระสงค์ที่จะมอบให้กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มีคุณภาพ  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกฝ่าย ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและคณะคุณครูมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติยศ  ชื่อเสียงของโรงเรียน  ชุมชน  และจังหวัดภูเก็ตและเพื่อทำให้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้ง ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจนเกิดคุณภาพสูงสุดในทุกด้าน

Read more...

มูลนิธิศุภนิมิตมอบโล่ช่วยเหลือเด็กยากไร้

      เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้มอบโล่ขอบคุณเนื่องจากนักเรียน คณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและรองปนัสยา รัตนพันธุ์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่

Read more...

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในวิถีประชาธิไตย และสำนึกในความเป็นชาติไทยตามหลักวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์

Read more...
Subscribe to this RSS feed