ประกาศ:

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสี

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงรวิสรา โยมญาติ
เด็กหญิงธัญชนก ลิ่วลักษณ์
เด็กหญิงกรณ์ฐิพัชร์ บุญทรง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในหัวข้อ ภูเก็ตโปร่งใส

เด็กชายสุกฤษฎิ์ อสัมภินวัฒน์
เด็กชายกตพล ถือแก้ว
เด็กชายปวรุตม์ ศรีทรัพย์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ในหัวข้อ ภูเก็ตโปร่งใส

กิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ภูเก็ตโปร่งใส" องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมแคแสด (ชั้น ๔) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ประมวลภาพ

Rate this item
(0 votes)
back to top