ประกาศ:

ผลงานครู ผู้บริหาร

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับนางสาว​ณัฐ​สิรี​ อาชีว​ระงับ​โรค ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับนางสาว​ณัฐ​สิรี​ อาชีว​ระงับ​โรค ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ

Read more...

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครู ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา”

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครู ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา”

Read more...

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

Read more...

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางดารุวรรณ เตชะวันโต ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

Read more...

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

Read more...

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

Read more...

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ดารุวรรณ เตชะวันโต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

Read more...

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับคุณครู กัญจนาภา แช่มศรี ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

Read more...

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

      วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวจันทร์เพ็ญ คงบำรุง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับโล่รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read more...

รางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practices การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย "Steaam Group"

    โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ดารุวรรณ เตชะวันโต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Best Practices การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย "Streaam Group" สู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

Read more...

รางวัล "โล่เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น"

    วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับโล่เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น  จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

Read more...

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒

    วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

     นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฏร์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

Read more...

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ประจำปี ๒๕๖๒

     นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒ เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๒ ในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

Read more...

รางวัลชนะเลิศ Obec Awards ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

       นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (Obec Awards ) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

Read more...

รางวัลชนะเลิศ Obec Awards ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านวิชาการ

       นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฎร์  ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (Obec Awards )ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านวิชาการ

Read more...

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์ รับคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเท  เสียสละ  เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์

Read more...

รางวัลคุรุสภา "ระดับยกย่อง" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

       นางสาวพัชร์สิตา ศรีบุณยหิรัญกุล ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับยกย่อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู รางวัลคุรุสภา "ระดับยกย่อง" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องในกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒  วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Read more...
Subscribe to this RSS feed