ประกาศ:

งานบริหารวิชาการ

งานประกันคุณภาพภายใน

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี ๒๕๖๕ 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี ๒๕๖๔ 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี ๒๕๖๓ 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี ๒๕๖๒ 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑ 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ๒๕๖๐  

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ๒๕๕๙  


กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖ 

กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๕ 
กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๔ 
กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓
 
กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๒
 

กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๑ 

กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๐ 

กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๙ 


ติดตามผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี ๒๕๖๕ 

ติดตามผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี ๒๕๖๔ 
ติดตามผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี ๒๕๖๓
 

ติดตามผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี ๒๕๖๒ 

ติดตามผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี ๒๕๖๑ 

ติดตามผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิปี ๒๕๖๐ 

ติดตามผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิปี ๒๕๕๙ 


 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed