พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  (คลิกดาวน์โหลด)

การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  (คลิกดาวน์โหลด)

การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  (คลิกดาวน์โหลด)

การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  (คลิกดาวน์โหลด)

การขอลาออกของนักเรียนในสังกัด สพฐ.  (คลิกดาวน์โหลด)

การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ.  (คลิกดาวน์โหลด)

การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  (คลิกดาวน์โหลด)

การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  (คลิกดาวน์โหลด)


back to top