โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

พี่เลี้ยงเด็ก

ชื่อ - สกุล: นางสาวปิ่นชนา  นิลออ

ชั้น: อนุบาล ๑/๑

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุกานดา   เดชอรัญ

ชั้น: อนุบาล ๑/๒

ชื่อ - สกุล: นางสาวกนกวรรณ   สมศิริ

ชั้น:  อนุบาล ๑/๔

ชื่อ - สกุล: นางสาวผุสดี   สุขนา

ชั้น:  อนุบาล ๑/๕

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวโศภารัสม์  มั่นทอง

ชั้น:  อนุบาล ๑/๖

ชื่อ - สกุล: นางสาววณิชชา   ชนะศิลป์

ชั้น: อนุบาล ๑/๗

ชื่อ - สกุล: นางสาววิชุตา  ชูอ่อน

ชั้น: อนุบาล ๒/๑

ชื่อ - สกุล: นางสาวสิริวรรณ  เข็มทอง

ชั้น: อนุบาล ๒/๒

ชื่อ - สกุล: นางสาวนันทพร จิตต์ช่วย

ชั้น: อนุบาล ๒/๓

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุมนา ณ ตะกั่วทุ่ง

ชั้น:  อนุบาล ๒/๔

ชื่อ - สกุล: นางสาวรัชนี  มั่นทอง

ชั้น: อนุบาล ๒/๕

ชื่อ - สกุล: นางสาวรัชนี   ฉิมเรือง

ชั้น: อนุบาล ๒/๖

ชื่อ - สกุล: นางสาวกมลพรรณ  อิสรเสรีธรรม

ชั้น: อนุบาล ๒/๗

back to top