พี่เลี้ยงเด็ก

ชื่อ - สกุล: นางสาววารุณี แสงสีจันทร์

ชั้น: อนุบาล ๑/๒

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวโศภารัสม์  มั่นทอง

ชั้น:  อนุบาล ๑/๖

ชื่อ - สกุล: นางสาวธิดารัตน์ สงวนไถ

ชั้น: อนุบาล ๑/๗

ชื่อ - สกุล: นางสาวธนรัตน์ ศรีรักษ์

ชั้น: อนุบาล ๒/๑

ชื่อ - สกุล: นางสาวสิริวรรณ  เข็มทอง

ชั้น: อนุบาล ๒/๒

ชื่อ - สกุล: นางสาวนันทพร จิตต์ช่วย

ชั้น: อนุบาล ๒/๓

ชื่อ - สกุล: นางสาวรัชนี  มั่นทอง

ชั้น: อนุบาล ๒/๕

ชื่อ - สกุล: นางสาวรัชนี   ฉิมเรือง

ชั้น: อนุบาล ๒/๖

ชื่อ - สกุล: นางสาวกมลพรรณ  อิสรเสรีธรรม

ชั้น: อนุบาล ๒/๗

back to top