อ.สายชั้น ป.๖

ชื่อ - สกุล: นางภัทรธนน ชัมพูทนะ

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางศศิณัฏฐ์ พิชัยรัตน์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางกัสมีนี ดุมลักษณ์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวปลื้มจิต หงอประดิษฐ์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - สกุล: นางสาวจันทร์เพ็ญ คงบำรุง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุพรรนิภา ดาวเรือง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวคณิตตา ไชยจันทร์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุกัญญา ไทรแก้ว

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

 

ชื่อ - สกุล: นายสุภัทร  ลีลาพันสิทธิ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. ศิลปกรรม (ดนตรี)

ชื่อ - สกุล: นางสาวณัฏฐา กิสลัย

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสุภมาส รักษาเขตร

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางจรวยพร สมหวัง

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.ม.(บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นายวันใหม่ คงทองคำ

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.ม.(บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวเกสรี ไชยเดช

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
วท.บ.(วิทยาศาสตร์)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวสิริรัตน์ ประทีป ณ ถลาง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ (การแนะแนว)

 

ชื่อ - สกุล: : นายพิพัฒน์พงษ์  อัมรัตน์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (พลศึกษา)

back to top