โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"

คุณครูสายชั้น ป.๖

ชื่อ - สกุล: นางสาวจันทร์เพ็ญ คงบำรุง

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางศศิณัฏฐ์ พิชัยรัตน์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาววรรณิศา สมจิตต์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
วท.บ. (ชีววิทยา)

 

ชื่อ - สกุล: นายปัญญา  เดชทิพย์พรพงศ์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.ม. (คณิตศาสตร์)

 

ชื่อ - สกุล: นางกัสมีนี ดุมลักษณ์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุกัญญา ไทรแก้ว

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางกัญจนาภา  แช่มศรี

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

 

ชื่อ - สกุล: นายสุภัทร  ลีลาพันสิทธิ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. ศิลปกรรม (ดนตรี)

ชื่อ - สกุล: นางสาวณัฏฐา กิสลัย

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสุภมาส รักษาเขตร

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวสิริรัตน์ ประทีป ณ ถลาง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ (การแนะแนว)

back to top