กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย - โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

อ.สายชั้น ป.๖

ชื่อ - สกุล: นางภัทรธนน ชัมพูทนะ

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุกัญญา ไทรแก้ว

รองหัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

 

ชื่อ - สกุล: นางกัสมีนี ดุมลักษณ์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ชื่อ - สกุล: นางสาวคณิตตา ไชยจันทร์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุพรรนิภา ดาวเรือง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวจันทร์เพ็ญ คงบำรุง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางบุบผา มุงคำภา

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นายวันใหม่ คงทองคำ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.ม.(บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสุภมาส รักษาเขตร

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวณัฏฐา กิสลัย

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางชลลดา หิรัญจรัสพิวัฒน์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (ประถมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางศศิณัฏฐ์ พิชัยรัตน์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางจรวยพร สมหวัง

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.ม.(บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นายสุภัทร  ลีลาพันสิทธิ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. ศิลปกรรม (ดนตรี)

ชื่อ - สกุล: นางอรพิน ต่อฑีฆะ

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ.(คณิตศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ. (ประถมศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวสิริรัตน์ ประทีป ณ ถลาง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ (การแนะแนว)

ชื่อ - สกุล: นางสาวเกสรี ไชยเดช

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
วท.บ.(วิทยาศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางอรพินธ์ุ เรืองจิรัษเฐียร

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (ภาษาไทย)

Last modified on วันอาทิตย์, 18 มิถุนายน 2560 12:44
back to top