โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"
×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 63

คุณครูสายชั้น ป.๓

ชื่อ - สกุล: นางอนัญญา บุญโชติ

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ประถมศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวปลื้มจิต หงอประดิษฐ์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

 

ชื่อ - สกุล: นางพริยาภรณ์ เกลี้ยงจิตร

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ.(ภาษาไทย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวจันทนา หิรัญจรัสพิวัฒน์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสุภาวดี ศรีหล้า

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (จิตวิทยา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวขวัญตา ศรีวิรัตน์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (ประถมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวทิพย์กมล  ชิดจันทร์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสาวคนึงนิตย์ ต๊ะผัด

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาจีน)

ชื่อ - สกุล: นางสาวนวกชมณ มะโรงวัง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ. (สังคมศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวพัชร์สิตา ศรีบุณยหิรัญกุล

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), คม. (หลักสูตรและการสอน)

 

ชื่อ - สกุล: นางสุภาพร  ดีมาก

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางนูรียา  อสัมภินวัฒน์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ศิลปกรรม)

ชื่อ - สกุล: นายเฉลิมชล  ดำสอน

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นายโกวิทย์  มีทรัพย์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
คบ. (ธุรกิจศึกษา)

back to top