ประกาศ:

คุณครูสายชั้น ป.๓

ชื่อ - สกุล: นางอนัญญา บุญโชติ

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ประถมศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวปลื้มจิต หงอประดิษฐ์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

 

ชื่อ - สกุล: นางพริยาภรณ์ เกลี้ยงจิตร

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ.(ภาษาไทย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวขวัญดาว  ยอดมณี

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ.(คณิตศาสตร์)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวจันทนา หิรัญจรัสพิวัฒน์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสุภาวดี ศรีหล้า

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (จิตวิทยา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวขวัญตา ศรีวิรัตน์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (ประถมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวทิพย์กมล  ชิดจันทร์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสาวคนึงนิตย์ ต๊ะผัด

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาจีน)

ชื่อ - สกุล: นางสาวนวกชมณ มะโรงวัง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ. (สังคมศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวพัชร์สิตา ศรีบุณยหิรัญกุล

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), คม. (หลักสูตรและการสอน)

 

ชื่อ - สกุล: นางสุภาพร  ดีมาก

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นายเฉลิมชล  ดำสอน

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

back to top