อ.สายชั้น ป.๔

ชื่อ - สกุล: นางสาวธียาน์พร ขาวสะอาด

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - สกุล: นางกรรณิกา วิวรรธน์โภคิน

รองหัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (เกษตรกรรม)

  

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวนวพร คงราช

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - สกุล: นางสาวบงกชธร เตชะภัททวรกุล

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (วัดผลและประเมินผล)

ชื่อ - สกุล: นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฎร์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาววรรณิศา สมจิตต์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
วท.บ. (ชีววิทยา)

  

ชื่อ - สกุล: นางบุบผา มุงคำภา

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวกัญญาภัทร  สายสุวรรณ

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นายสุรเชษฎ์ เพ็ชร์สุทธิ์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (พลศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสุภาพร  ดีมาก

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางประพิศ อัคสินธวังกูร

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.ม.(บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นายเฉลิมชล  ดำสอน

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นายปัณณธร ละม้าย

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (คอมพิวเตอร์)

ชื่อ - สกุล: นางอัจฉราพา ทองอินทร์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาจีน)

ชื่อ - สกุล: นางสาวนงลักษ์ เขียวกุ้ง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - สกุล: นายอภิวัฒน์ พูลกสิกร

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
พทบ. (แพทย์แผนไทย)

back to top