ประกาศ:

คุณครูสายชั้น ป.๔

ชื่อ - สกุล: นางโสภา ภัทรชุติกุล

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (นาฎศิลป์)

 

  

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวนวพร คงราช

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

 

ชื่อ - สกุล: นายปฐวี  กาลมิกาล

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวกรณัฐ  สุจริตธรรม

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
อ.บ. (เอเชียศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวฐิกาญภัศ  สันติกุล

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: 
ศศ.บ.(ภาษาไทย)

  

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวกรชศา  หนูเนตร

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางอัจฉราพา ทองอินทร์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาจีน)

ชื่อ - สกุล: นายสุรเชษฎ์ เพ็ชร์สุทธิ์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (พลศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวบงกชธร เตชะภัททวรกุล

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (วัดผลและประเมินผล)

 

ชื่อ - สกุล: นายวรยุทธิ์  บุญสัย

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (สังคมศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวธียาน์พร ขาวสะอาด

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - สกุล: นางสาวศิวพร  หมื่นรัตน์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

back to top