ประกาศ:

นักเรียน

วันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๖๓

          วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน"

      วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา"  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนจาก นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมคณะ  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียน มีการสาธิตวิธีการดับเพลิงในกรณีที่มีไฟไหม้ การแก้ปัญหากรณีถังแก๊สรั่ว ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

      วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง โดยพรรคที่ได้ลำดับที่ ๑ คือ พรรคอนุบาลบัวชมพู ได้คะแนน ๑,๐๗๑ คะแนน  ลำดับที่ ๒ คือ พรรครวมพลังบัวชมพู ได้คะแนน ๒๒๓ คะแนน  ลำดับที่ ๓ คือ พรรคพลังประชาบัวชมพู ได้คะแนน ๑๘๔ คะแนน และลำดับที่ ๔ คือ พรรคพลังร่วมใจ ได้คะแนน  ๑๐๘ คะแนน ณ ใต้ถุนอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program

       ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑, ๒/๑, ๓/๑, ๔/๑ และ  ๖/๑  ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ และ ๒/๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ธัญญปุระ สปอร์ตแอนด์เฮลท์ รีสอร์ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ และ ๔/๑ ร่วมกิจกรรม English Camp ณ ธัญญปุระ สปอร์ตแอนด์เฮลท์ รีสอร์ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ร่วมกิจกรรม English Camp ณ Angsana Laguna Phuket จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามวัยของนักเรียน ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยผ่านประสบการณ์ตรง เสริมความสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหา

Read more...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔

       วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทและเห็นความสำคัญของการเป็นเด็กดี รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม เตรียมพร้อมให้เด็กเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและร่างกายเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง โดยมีการจัดกิจกรรม อาทิ เช่น การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตสาธารณะ นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และจับฉลากรางวัลให้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

อบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

       วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ งานอนามัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ เพื่อการป้องกันภัยโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)  โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรค และการป้องกันภัยโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก จายพงศ์สิริ เพ็ชรคีรี นักวิชาการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต มาให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนีั้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันมหกรรม Southern EP/MEP OPEN HOUSE ๒๐๒๐ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

      วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูและนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program เข้าร่วมแข่งขันมหกรรม Southern EP/MEP OPEN HOUSE ๒๐๒๐ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๒ รายการ นักเรียนแข่งได้เหรียญทองที่ ๑ รวม ๒ รายการ, เหรียญทองที่ ๑-๓ รวม ๕ รายการ, และเหรียญทองรวม ๗ รายการ

Read more...

ทดสอบ Pre-Test วิชาคณิตศาสตร์ระบบเรียนออนไลน์แบบรายบุคคลนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้น ป.๑-๖

       วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับโครงการ Maths Whizz สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น จัดทดสอบ Pre-Test วิชาคณิตศาสตร์ระบบเรียนออนไลน์แบบรายบุคคลให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๒ และห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๓ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมพัฒนาการคิดสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

       วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการคิดสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นายบรรเจิด สระปัญญา ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี วิทยากรผู้มากด้วยความสามารถ เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...