ประกาศ:

นักเรียน

กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ป.๔/๒

       วันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน ๓๖ คน  โดย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทำกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมเสริมเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานในการเรียนตามหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมค่ายปรับพื้นฐานในครั้งนี้ได้รับองค์ความรู้ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ความรักสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ และ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๕

         วันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทและเห็นความสำคัญของการเป็นเด็กดี รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม เตรียมพร้อมให้เด็กเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อม ทั้งด้านจิตใจและร่างกายเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ณ ลานบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

งานมหกรรมวิชาการ SOUTHERN EP/MEP OPEN HOUSE ๒๐๒๑ ระดับประถมศึกษา

       วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการ SOUTHERN EP/MEP OPEN HOUSE ๒๐๒๑ ระดับประถมศึกษา รวมการแข่งขันทั้งสิ้น ๘ รายการ นักเรียนแข่งได้เหรียญทองที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ  และเหรียญทองรวม ๗ รายการ

Read more...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รับวัคซีน PFizer

      นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุ ๑๒ ปีบริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๑ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ เข็มที่ ๒ ในวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงยิมส์ ๔,๐๐๐ ที่นั่ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

Read more...

วันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๖๓

          วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน"

      วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา"  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนจาก นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมคณะ  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียน มีการสาธิตวิธีการดับเพลิงในกรณีที่มีไฟไหม้ การแก้ปัญหากรณีถังแก๊สรั่ว ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

      วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง โดยพรรคที่ได้ลำดับที่ ๑ คือ พรรคอนุบาลบัวชมพู ได้คะแนน ๑,๐๗๑ คะแนน  ลำดับที่ ๒ คือ พรรครวมพลังบัวชมพู ได้คะแนน ๒๒๓ คะแนน  ลำดับที่ ๓ คือ พรรคพลังประชาบัวชมพู ได้คะแนน ๑๘๔ คะแนน และลำดับที่ ๔ คือ พรรคพลังร่วมใจ ได้คะแนน  ๑๐๘ คะแนน ณ ใต้ถุนอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program

       ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑, ๒/๑, ๓/๑, ๔/๑ และ  ๖/๑  ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ และ ๒/๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ธัญญปุระ สปอร์ตแอนด์เฮลท์ รีสอร์ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ และ ๔/๑ ร่วมกิจกรรม English Camp ณ ธัญญปุระ สปอร์ตแอนด์เฮลท์ รีสอร์ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ร่วมกิจกรรม English Camp ณ Angsana Laguna Phuket จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามวัยของนักเรียน ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยผ่านประสบการณ์ตรง เสริมความสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหา

Read more...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔

       วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทและเห็นความสำคัญของการเป็นเด็กดี รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม เตรียมพร้อมให้เด็กเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและร่างกายเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง โดยมีการจัดกิจกรรม อาทิ เช่น การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตสาธารณะ นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และจับฉลากรางวัลให้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...