นักเรียน

อบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

       วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ งานอนามัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ เพื่อการป้องกันภัยโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)  โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรค และการป้องกันภัยโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก จายพงศ์สิริ เพ็ชรคีรี นักวิชาการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต มาให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนีั้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันมหกรรม Southern EP/MEP OPEN HOUSE ๒๐๒๐ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

      วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูและนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program เข้าร่วมแข่งขันมหกรรม Southern EP/MEP OPEN HOUSE ๒๐๒๐ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๒ รายการ นักเรียนแข่งได้เหรียญทองที่ ๑ รวม ๒ รายการ, เหรียญทองที่ ๑-๓ รวม ๕ รายการ, และเหรียญทองรวม ๗ รายการ

Read more...

ทดสอบ Pre-Test วิชาคณิตศาสตร์ระบบเรียนออนไลน์แบบรายบุคคลนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้น ป.๑-๖

       วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับโครงการ Maths Whizz สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น จัดทดสอบ Pre-Test วิชาคณิตศาสตร์ระบบเรียนออนไลน์แบบรายบุคคลให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๒ และห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๓ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมพัฒนาการคิดสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

       วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการคิดสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นายบรรเจิด สระปัญญา ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี วิทยากรผู้มากด้วยความสามารถ เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์นักเรียนห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ในความร่วมมือการเผยแพร่นวัตกรรม L.K.S. SMART TEST ของโรงเรียนลำปางกัลยาณีและโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายบรรเจิด สระปัญญา วิทยากรผู้มากด้วยความสามารถ เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้

Read more...

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒

        วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒ จำนวน ๗๒ คน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพระดับสากล พัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ฝึกการแก้ปัญหานักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเกิดองค์ความรู้สามารถนำกระบวนการไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ โดยมีวิทยากรจากบริษัทคิวบิกครีเอทีฟให้วามรู้ด้าน STEM ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Read more...

อบรมครูและแกนนำนักเรียนด้านทันตสุขภาพ

      วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้ความอนุเคราะห์วิทยากร อบรมให้ความรู้แก่ครูและแกนนำนักเรียนด้านทันตสุขภาพ ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

       วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง โดยพรรคที่ได้ลำดับที่ ๑ คือ พรรคพลังประชาบัวชมพู ได้คะแนน ๑,๐๔๙ คะแนน ลำดับที่ ๒ คือ พรรคสายเลือดอนุบาล ได้คะแนน ๔๔๖ คะแนน และลำดับที่ ๓ คือ พรรคเรารักอนุบาล ได้คะแนน ๑๗๘ คะแนน ณ ใต้ถุนอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ สร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้นักเรียนล้างมืออย่างถูกวิธี

    วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ สร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้นักเรียนล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ  และให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเพื่อช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมอบหนังสือให้กับสมาคมคนพิการภูเก็ต

      วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร ครูและสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหนังสือให้กับสมาคมคนพิการภูเก็ต

Read more...