นักเรียน

"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๑

      วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูและลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี ร่วมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖  เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง

      วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้นางนูรียา อสัมภินวัฒน์และนางสาวชนิดาภา ทัพเย็น ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาศิลปะ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ณ เวทีกลางสะพานหิน โดยเด็กหญิงสุชานุช ใจบุญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๑-๓ ได้รับเงินรางวัลเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

Read more...

กิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

        วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวจันทร์เพ็ญ คงบำรุง และนางกัสมีนี ดุมลักษณ์  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ จำนวน ๔๙ คน ร่วมกิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ภายใต้กิจกรรมการต่อวงจรอิเลคทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การต่อวงจรอิเลกทรอนิกส์ ศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตร ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอันนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรุ้และตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
Read more...

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ

        วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่ได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนที่มีความพยายามอุตสาหะ ฝึกซ้อม จนประสบผลสำเร็จ และให้ใช้ความสามารถของตนเองที่ได้รับเป็นตัวอย่าง แบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนและน้อง ๆ ในโรงเรียน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี และนางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้
Read more...

กิจกรรมอบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ เพื่อการป้องกันภัยโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)

   เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ เพื่อการป้องกันภัยโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยงานอนามัยโรงเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน รู้จักยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค และการป้องกันภัยโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพงศ์สิริ  เพ็ชรคีรี  นักวิชาการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตมาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

Read more...

กิจกรรม โตไปไม่อ้วน

     วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโตไปไม่อ้วน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โดยงานอนามัยโรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน รู้จักและเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งได้รับเกียรติจากนางธันยารัศมิ์ ประทุมสุวรรณ นักโภชนาการชำนาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นวิทยากร

Read more...

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเยาววิทย์ อ.กะปง จ.พังงา

       วันที่  ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและคณะครู  นำนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Programs ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔  จำนวน ๔๘ คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเยาววิทย์  อ.กะปง จ.พังงา  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ทักษะการฟัง การพูด  การเขียนให้กับนักเรียน โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติ เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน

Read more...

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑

       วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๘๖ คน ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ

Read more...

การแข่งขันทักษะวิชาการ Southern EP Open House ๒๐๑๘

        วันที่ ๒๓-๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๑  นายวิลาศ  ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  มอบหมายให้นางอุษา  แกล้วชิต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ในการแข่งขันทักษะวิชาการ Southern EP Open House ๒๐๑๘  ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ผลการแข่งขัน จำนวน  ๑๖ รายการ  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จำนวน  ๑๔  รายการ  ระดับเหรียญเงิน   ๑  รายการ   ระดับเหรียญทองแดง  ๑  รายการ ซึ่งในแต่ละรายการมีนักเรียนจากห้องโครงการ  English Program/ Mini English Program  ร่วมเข้าเเข่งขันทั้งสิ้น ๓๑ โรงเรียน

Read more...

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค - ๘ ส.ค. ๒๕๖๑  นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนแล้วในปีนี้มุ่งหวังเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ เพื่อให้นักเรียนได้นำทักษะไปฝึกฝนและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันต่อไป

Read more...