โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

นักเรียน

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒

        วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒ จำนวน ๗๒ คน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพระดับสากล พัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ฝึกการแก้ปัญหานักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเกิดองค์ความรู้สามารถนำกระบวนการไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ โดยมีวิทยากรจากบริษัทคิวบิกครีเอทีฟให้วามรู้ด้าน STEM ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Read more...

อบรมครูและแกนนำนักเรียนด้านทันตสุขภาพ

      วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้ความอนุเคราะห์วิทยากร อบรมให้ความรู้แก่ครูและแกนนำนักเรียนด้านทันตสุขภาพ ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

       วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง โดยพรรคที่ได้ลำดับที่ ๑ คือ พรรคพลังประชาบัวชมพู ได้คะแนน ๑,๐๔๙ คะแนน ลำดับที่ ๒ คือ พรรคสายเลือดอนุบาล ได้คะแนน ๔๔๖ คะแนน และลำดับที่ ๓ คือ พรรคเรารักอนุบาล ได้คะแนน ๑๗๘ คะแนน ณ ใต้ถุนอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ สร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้นักเรียนล้างมืออย่างถูกวิธี

    วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ สร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้นักเรียนล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ  และให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเพื่อช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมอบหนังสือให้กับสมาคมคนพิการภูเก็ต

      วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร ครูและสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหนังสือให้กับสมาคมคนพิการภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒  มกราคม ๒๕๖๓  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการลอดซุ้ม การเปิดกองลูกเสือ ยุวกาชาด การสร้างที่พัก กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมการทบทวนความรู้ในการอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีคณะวิทยากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ดูแลลูกเสือ-ยุวกาชาดทุกหมู่ ซึ่งลูกเสือ-ยุวกาชาด ก็ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน การใช้ชีวิตแบบลูกเสือจากการเข้าค่ายพักแรมคืนในครั้งนี้

Read more...

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๓

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน มีคณะครู ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติและนักเรียน ร่วมงานจำนวนมาก โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร การแสดงบนเวทีของนักเรียน การร้องเพลงและการร่วมกิจกรรมตามสายชั้นต่างๆ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดขึ้นก่อน ๑ วัน เพื่อเปิดโอกาสให้วันรุ่งขึ้นเด็กๆ จะได้เดินทางไปร่วมงานตามสถานที่ต่างๆ ที่หลายหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

Read more...

กิจกรรม Learn & Earn on English Day

       วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Learn & Earn on English Day ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีกิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ เช่น ซุ้ม New year/Songkran, Valentine Day,  Easter Day, Chinese New Year, Christmas Day, Halloween Day, Thanksgiving  กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติในเชิงบวกของผู้เรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนอย่างเต็มที่ ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more...

กิจกรรมค่าย English Camp ณ Go Genius Language Center เขาใหญ่

       วันที่ ๑๐ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และคณะครูนำนักเรียนห้องเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมค่าย English Camp ณ Go Genius Language Center เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยผ่านประสบการณ์ตรง เสริมความสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

Read more...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้องเรียนพิเศษ English Program ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

    วันที่ ๓ - ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้องเรียนพิเศษ English Program ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและจากประสบการณ์จริงในต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมถึงความสามัคคีในหมู่คณะ [Quest for Excellence]  โดยเข้าศึกษาและร่วมทำกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ ณ Shelton school (ประเทศสิงคโปร์) เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ New water (การบริหารจัดการน้ำ) URA ผังเมืองของประเทศสิงคโปร์  Garden By the bay สวนพฤกษชาติ  Universal และ Singapore flyer ชมทิวทัศน์รองเมืองแบบ 360 องศา 

Read more...