นักเรียน

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๒

      วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเทิดพระเกียรติคุณแด่พระองค์ท่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้แสดงออกซึ่งความสามัคคี มีระเบียบวินัย จงภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวัพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานพิธีถวายพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ โรงเรียนปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ค่าย English Camp

      วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมค่าย English Camp ณ โรงแรมภูเก็ต โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต  โดยมีนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้

Read more...

อบรมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

       วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์พลังงานจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมและให้ความรู้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตนำรถ Energy mobile Unit ออกหน่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน การใช้งาานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ กิจกรรมครั้งนี้มีีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่นักเรียน สามารถนำไปขยายผลในครัวเรือน ชุมชน ต่อไป

Read more...

กิจกรรมเวทีสานฝัน สู่อาชีพ

       วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานเปิดกิจกรรมโครงการเวทีสานฝันสู่อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันการทำอาหารคาว หวาน น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ การจัดสวนถาด

Read more...

กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

        วันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (ครบรอบ ๖๐ ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดภูเก็ต  ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของลูกเสือ การทำกิจกรรมร่วมกัน ใช้ชีวิตการเข้าค่ายร่วมกัน เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ทักษะชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเป็นพื้นฐานในการฝึกลักษณะนิสัย ส่งเสริมการมีระเบียบวินัยแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ประกอบด้วยผู้กำกับลูกเสือ สมาชิกลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๒

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ ส.ค. ๒๕๖๒  นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะการใช้ชีวิตและประสบการณ์ต่าง ๆ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้นอกห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more...

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

     วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ และ ๕/๒ เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อวพช. ณ โรงเรียนเมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งการจัดกิจกรรมครัังนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

       ๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยกิจกรรมด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       ๒. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วไป
       ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ของ อพวช. ที่มีต่อสาธารณะให้กระจายสู่ภูมิภาค
       ๔. เพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อพวช. กับหน่วยงานต่าง ๆ

      กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ชมนิทรรศการ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน ตลอดจนเกิดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more...

กิจกรรมอบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ เพื่อการป้องกันภัยโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)

        วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ เพื่อการป้องกันภัยโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยงานอนามัยโรงเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน รู้จักยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค และการป้องกันภัยโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย 

Read more...

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดวิชิตสังฆาราม

       วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต  โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การบรรยายธรรม การทำบุญ การเวียนเทียน เป็นต้น

Read more...

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

      วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.ภูเก็ต จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กล่าวรายงานความก้าวหน้าของกิจการลูกเสือจังหวัดภูเก็ต ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานด้านลูกเสืออย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ด้านกิจการลูกเสือปีที่ผ่านมา มุ่งให้เป็นเยาวชนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยมีวัฒนธรรมที่ดีงามอันจะส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...