ประกาศ:

นักเรียน

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคใต้) จังหวัดสตูล

      วันที่ ๑๔ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๖๑ คน ซึ่งเป็นตัวแทน จำนวน ๒๖ รายการ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคใต้) จังหวัดสตูล โดยได้รับรางวัล ดังนี้

       รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จำนวน ๒ รายการ
       ๑.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
       ๒.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

       รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๔ รายการ
       ๑.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
       ๒.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
       ๓.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
       ๔.การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

       รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๘ รายการ, รางวัลเหรียญเงิน จำนวน ๔ รายการ, รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๕ รายการ และเกียรติบัตรเข้าร่วม จำนวน ๓ รายการ

Read more...

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖

      วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทและเห็นความสำคัญของการเป็นเด็กดี รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม เตรียมพร้อมให้เด็กเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและร่างกายเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง โดยมีการจัดกิจกรรม อาทิ เช่น การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตสาธารณะ นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และจับฉลากรางวัลให้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

      วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ จำนวน ๓๓ คน เข้าร่วมกิจกรรมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การใช้เครื่องมือพื้นฐาน การต่อวงจร การประกอบวงจรไฟฟ้า การใช้เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ เครื่อง CNC และนำไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป

Read more...

กิจกรรม English Day "Let's Learn & Play Together"

        วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม English Day "Let's Learn & Play Together" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีการมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ เช่น ซุ้ม Colorful World , Halloween Day, Easter Day, Valentine's Day, Christmas Day, Literacy Day และ Mask Carnival กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติในเชิงบวกของผู้เรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนอย่างเต็มที่ ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

      วันที่ ๑๖ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , คอมพิวเตอร์ และ การศึกษาปฐมวัย โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าแข่งขันในระดับชาติ ณ จังหวัดสตูล จำนวน ๒๖ รายการ

Read more...

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

       วันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ และ ๕/๒ จำนวน ๗๒ คน ร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้จากสภาพจริง เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาอันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑

Read more...

งานมหกรรมทักษะวิชาการครั้งที่ ๑๕ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้

      วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมการแข่งขันงานมหกรรมทักษะวิชาการครั้งที่ ๑๕ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ได้รับการพัมนาอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน

Read more...

กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน

      วันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ จำนวน ๓๖ คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการสื่อสารและการนำเสนอผลงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะกระบวนการสื่อสารและการนำเสนอผลงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ การทำสไลด์สด

      วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ จำนวน ๓๖ คน ร่วมกิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ การทำสไลด์สด กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์เลโก้

      วันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ และ ๕/๒ จำนวน ๗๒ คน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์เลโก้ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดริเริ่ม รวมถึงนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดและขยายผล  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...