โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นักเรียน

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

       วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง โดยพรรคที่ได้ลำดับที่ ๑ คือ พรรคพลังประชาบัวชมพู ได้คะแนน ๑,๐๔๙ คะแนน ลำดับที่ ๒ คือ พรรคสายเลือดอนุบาล ได้คะแนน ๔๔๖ คะแนน และลำดับที่ ๓ คือ พรรคเรารักอนุบาล ได้คะแนน ๑๗๘ คะแนน ณ ใต้ถุนอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ สร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้นักเรียนล้างมืออย่างถูกวิธี

    วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ สร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้นักเรียนล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ  และให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเพื่อช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมอบหนังสือให้กับสมาคมคนพิการภูเก็ต

      วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร ครูและสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหนังสือให้กับสมาคมคนพิการภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒  มกราคม ๒๕๖๓  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการลอดซุ้ม การเปิดกองลูกเสือ ยุวกาชาด การสร้างที่พัก กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมการทบทวนความรู้ในการอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีคณะวิทยากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ดูแลลูกเสือ-ยุวกาชาดทุกหมู่ ซึ่งลูกเสือ-ยุวกาชาด ก็ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน การใช้ชีวิตแบบลูกเสือจากการเข้าค่ายพักแรมคืนในครั้งนี้

Read more...

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๓

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน มีคณะครู ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติและนักเรียน ร่วมงานจำนวนมาก โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร การแสดงบนเวทีของนักเรียน การร้องเพลงและการร่วมกิจกรรมตามสายชั้นต่างๆ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดขึ้นก่อน ๑ วัน เพื่อเปิดโอกาสให้วันรุ่งขึ้นเด็กๆ จะได้เดินทางไปร่วมงานตามสถานที่ต่างๆ ที่หลายหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

Read more...

กิจกรรม Learn & Earn on English Day

       วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Learn & Earn on English Day ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีกิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ เช่น ซุ้ม New year/Songkran, Valentine Day,  Easter Day, Chinese New Year, Christmas Day, Halloween Day, Thanksgiving  กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติในเชิงบวกของผู้เรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนอย่างเต็มที่ ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more...

กิจกรรมค่าย English Camp ณ Go Genius Language Center เขาใหญ่

       วันที่ ๑๐ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และคณะครูนำนักเรียนห้องเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมค่าย English Camp ณ Go Genius Language Center เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยผ่านประสบการณ์ตรง เสริมความสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

Read more...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้องเรียนพิเศษ English Program ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

    วันที่ ๓ - ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้องเรียนพิเศษ English Program ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและจากประสบการณ์จริงในต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมถึงความสามัคคีในหมู่คณะ [Quest for Excellence]  โดยเข้าศึกษาและร่วมทำกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ ณ Shelton school (ประเทศสิงคโปร์) เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ New water (การบริหารจัดการน้ำ) URA ผังเมืองของประเทศสิงคโปร์  Garden By the bay สวนพฤกษชาติ  Universal และ Singapore flyer ชมทิวทัศน์รองเมืองแบบ 360 องศา 

Read more...

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๒

      วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเทิดพระเกียรติคุณแด่พระองค์ท่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้แสดงออกซึ่งความสามัคคี มีระเบียบวินัย จงภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวัพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานพิธีถวายพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ โรงเรียนปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ค่าย English Camp

      วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมค่าย English Camp ณ โรงแรมภูเก็ต โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต  โดยมีนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้

Read more...