นักเรียน

การอบรมมารยาทไทย

        วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครู จำนวน ๕ คน นักเรียน จำนวน ๓๔ คน และผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทไทย ครั้งที่ ๔ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนายมณฑล ยิ่งยวด และนางสาวปัณณภัค บัลลังก์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมารยาทไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Read more...

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

        วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยกิจกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง ณ ใต้ถุนอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดวิชิตสังฆาราม

      วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วน ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การบรรยายธรรม การทำบุญ การเวียนเทียน

Read more...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

      วันที่ ๒๓ - ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้องเรียนพิเศษ English Program ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและจากประสบการณ์จริงในต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมถึงความสามัคคีในหมู่คณะ [Quest for Excellence]  โดยเข้าศึกษาและร่วมทำกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ ณ Shelton school (ประเทศสิงคโปร์) เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ New water (การบริหารจัดการน้ำ) URA ผังเมืองของประเทศสิงคโปร์  Garden By the bay สวนพฤกษชาติ  Universal และ Singapore flyer ชมทิวทัศน์รองเมืองแบบ 360 องศา 

Read more...

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๒

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน โดยมี นายสมชีพ  เทพอักษร คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน มีคณะครู ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติและนักเรียน ร่วมงานจำนวนมาก โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร การแสดงบนเวทีของนักเรียน การร้องเพลงและการร่วมกิจกรรมตามสายชั้นต่างๆ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดขึ้นก่อน ๑ วัน เพื่อเปิดโอกาสให้วันรุ่งขึ้นเด็กๆ จะได้เดินทางไปร่วมงานตามสถานที่ต่างๆ ที่หลายหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

Read more...

กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๑  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการลอดซุ้ม การเปิดกองลูกเสือ ยุวกาชาด การสร้างที่พัก กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมการทบทวนความรู้ในการอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีคณะวิทยากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ดูแลลูกเสือ-ยุวกาชาดทุกหมู่ ซึ่งลูกเสือ-ยุวกาชาด ก็ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน การใช้ชีวิตแบบลูกเสือจากการเข้าค่ายพักแรมคืนในครั้งนี้

Read more...

"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๑

      วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูและลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี ร่วมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖  เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง

      วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้นางนูรียา อสัมภินวัฒน์และนางสาวชนิดาภา ทัพเย็น ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาศิลปะ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ณ เวทีกลางสะพานหิน โดยเด็กหญิงสุชานุช ใจบุญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๑-๓ ได้รับเงินรางวัลเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

Read more...

กิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

        วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวจันทร์เพ็ญ คงบำรุง และนางกัสมีนี ดุมลักษณ์  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ จำนวน ๔๙ คน ร่วมกิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ภายใต้กิจกรรมการต่อวงจรอิเลคทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การต่อวงจรอิเลกทรอนิกส์ ศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตร ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอันนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรุ้และตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
Read more...

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ

        วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่ได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนที่มีความพยายามอุตสาหะ ฝึกซ้อม จนประสบผลสำเร็จ และให้ใช้ความสามารถของตนเองที่ได้รับเป็นตัวอย่าง แบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนและน้อง ๆ ในโรงเรียน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี และนางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้
Read more...