โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"

สถานศึกษา

จับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

          วันอาทิตย์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีการจับฉลาก ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

       วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรม Big cleaning day ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

Read more...

ต้อนรับครูวิทยาศาสตร์ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนบ้านทุ่งคา บุณยขจรประชาอาสา และโรงเรียนเกาะสิเหร่ ที่ร่วมเดินทางมาส่ง นายปฐวี กาลมิกาล และนางสาวอลิษา รัชนิพนธ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายวันใหม่ คงทองคำ และนางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีผู้บริหารในจังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

       วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) พร้อมออกโรงทาน (หมี่หุ้นผัด) บริการแก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

Read more...

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

       วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จำนวน ๑๓๐ คน ในโอกาส เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

       วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ จำนวน ๑๓๐ คน ในโอกาส เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๖๗ ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดทำการเรียนการสอน ๖๗ ปี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

Read more...

งานมุทิตา จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจ ด้วยใยบัว ๖๓"

       วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดงานมุทิตา จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๓" ให้แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Read more...