สถานศึกษา

การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Active E-Learning Learn21

       วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดร.ปริมล ไพรสำราญ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ เฮดสตาร์ท ผู้อำนวยการบริหาร เฮดสตาร์ท เอ็ดดูเคขั่น เเมเนจเม้นท์ :  Learn 21  พร้อมด้วย ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหากิจกรรมหรือผู้อื่น : Interactive E-Learning : Learn 21 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อก้าวทันโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโครงการ MOU ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน วิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโครงการ MOU ให้มีทักษะและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Interactive E-Learning : Learn 21 ได้อย่างมีคุณภาพ

Read more...

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของ ด.ญ.นาตาชา รัตนเพชร ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และ ด.ช.อนันดา รัตนเพชร

        วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ  มารดาของ ด.ญ.นาตาชา รัตนเพชร ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และ ด.ช.อนันดา รัตนเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่สูญเสียบิดา มารดา ในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสงขลา

       วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอนุบาลสงขลา  โดยนายศิลปชัย ผลกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา นำคณะครู และนักเรียน จำนวน 12 ท่าน ศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

      วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวิชิตสังฆาราม(วัดควน) และร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน ในวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น.

Read more...

ศูนย์สอบ โครงการ สสวท จังหวัดภูเก็ต

       วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตดำเนินการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ สสวท. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยในปีนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ  ผลการดำเนิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอน โดยมีนายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตรวจสอบความพร้อมของศูนย์สอบและร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการสอบ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต     

Read more...

งานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓

       วันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ "สุดยอดเด็กไทย ภูมิใจในถิ่น สืบศาสตร์และศิลป์ แห่งชาวดอกบัว" ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง  อ.เมือง จังหวัดตรัง โดยมีตัวแทนนักเรียน ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการแข่งขันฯ 

Read more...

งานมุฑิตาจิต จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๑"

      วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดงานมุฑิตาจิต จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๑" ให้แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน ณ โรงแรมดารา จ.ภูเก็ต

Read more...

กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ

      วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๑  "กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ ณ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

โรงเรียนสังกัด สพป.พะเยาศึกษาดูงาน

       วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.พะเยา จำนวน ๘๑ คน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

โครงการภูเก็ตสวย ด้วยมือและใจเรา

       วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับการประเมินโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา Keep phuket clean by our hands and hearts ขับเคลื่อนวาระจังหวัดสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของนักเรียนให้รู้ถึงคุณค่าของความสะอาดของจังหวัดด้วยการบูรณาร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการ เอกชน อำเภอ ชุมชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสอดรับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการรักษาความสะอาด พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรม 5 ส ทั้งภายในและภายนอกอาคารของส่วนราชการ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ถนน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยใช้แนวทางประชารัฐ และ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตสวยด้วยมือเรา

Read more...