สถานศึกษา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

      วันที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวอรอุมา ทองสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงานการบริหารงาน ๔ ฝ่ายของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนโชคชัยกระบี่

      วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโชคชัยกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ เข้าศึกษาดูงานเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนระดับชั้นอนุบาล - ประถม, หลักสูตร English Program และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

       วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) และร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น.

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านถิ่น

     วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านถิ่น เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลชุมพร

     วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

มหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔  ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและคณะครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการของนักเรียน และสร้างความสามัคคี ความร่วมมือทางวิชาการของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด อย่างต่อเนื่อง มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๒ ระดับ ระดับปฐมวัย จำนวน ๒ กิจกรรม ระดับประถมศึกษา จำนวน ๔๙ กิจกรรม ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๙๖๘ คน คณะผู้บริหาร คณะครู จำนวน ๕๓๙ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๗ คน

Read more...

งานมุทิตาจิต "ร้อยดวงใจ ด้วยใยบัว๖๒"

             วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดงานมุฑิตาจิต จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๒" ให้แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Read more...

กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ

       วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๒  "กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

       วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย

       วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP ให้การต้อนรับคณะศึกษาดุงานจากประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

Read more...