สถานศึกษา

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

       วันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

       วันที่ ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จำนวน ๘๓ คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตในด้านการจัดกิจกรรมสภานักเรียน

Read more...

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงานวันแม่แห่งชาติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย  โดยมีคุณพภัสสรณ์ สมพรานนท์ คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยสักการะและนำผู้ปกครองและคณะครู นักเรียน กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะแม่ของแผ่นดินผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ เพื่อให้แม่ ลูก มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่คุณความดีของแม่และลูกที่พึงปฏิบัติต่อกันให้ชุมชนได้รับรู้และยึดถึอเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญญูกตเวทีที่แม่และลูกพึงปฏิบัติต่อกันให้คงอยู่สืบไป  ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือก แม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗ ท่าน  โดยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก  และนักเรียนระดับสายชั้น ป.๔ ได้เป็นตัวแทนของลูก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการกราบคุณแม่และมอบดอกมะลิ เพื่อแทนคำขอบคุณ พร้อมทั้งร้องเพลง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อคุณแม่

Read more...

การนิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (Depa Young Maker Space Development)

     วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูฝ่ายเทคโนโลยี และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (Depa Young Maker Space Development) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๒ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กีฬาสพป.ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

       วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม สพป.ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้ มิตรภาพเหนือชัยชนะภูเก็ต  เพื่อนำกีฬาเข้าสู่ห้องเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาทักษะการแข่งขันนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูง ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักการให้อภัยฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ฝีกฝนการทำงานเป็นทีม สร้างความรักในหมู่คณะ มีระเบียยวินัย รับผิดชอบ และใช้ว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพป.ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ ๒ ณ สนามสุระกุล จังหวัดภูเก็ต นายสายัณห์ ไกรนรา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เป็นการนำกีฬาเข้าสู่ห้องเรียน และเพื่อให้กลุ่มเครือข่ายได้คัดเลือกนักกีฬา แข่งขันระดับภาค ระดับประเทศ ให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา ภายใต้คำว่า มิตรภาพเหนือชัยชนะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ทุกคน เป็นอย่างดียิ่ง

Read more...

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒

     วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒  ณ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเรวัติ อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๖ กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม กล้าแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด รวมถึงการแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

Read more...

การประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๒

       วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยการประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read more...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปี ๒๕๖๒

       วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร   ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา  ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑  กิจกรรมการเรียนการสอน และะความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) จังหวัดบุรีรัมย์

       วันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้ม) และการจัดกิจกรรมสหกรณ์แบบครบวงจรของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาองค์กรด้วยการจ้ดการความรู้ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร

Read more...

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

    วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ตลอดจนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจพิษภัยและสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับสารเสพติด

Read more...