โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

สถานศึกษา

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

       วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จำนวน ๑๓๐ คน ในโอกาส เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

       วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ จำนวน ๑๓๐ คน ในโอกาส เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๖๗ ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดทำการเรียนการสอน ๖๗ ปี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

Read more...

งานมุทิตา จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจ ด้วยใยบัว ๖๓"

       วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดงานมุทิตา จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๓" ให้แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Read more...

กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ

      วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๓  "กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ ๔ ปี โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๑๕ คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตทุกท่านได้ทุ่มเท เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ สติปัญญาและกำลังทรัพย์ในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมาโดยตลอด ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน จนทำให้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน สำหรับพิธีมอบเกียรติบัตรจัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

Read more...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

      วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดมา ณ ลานบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมปิงยี่ ประเทศสิงคโปร์

      วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตต้อนรับ ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ผู้อำนวยการบริษัทราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ส ไทยแลนด์และคณะ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมกับโรงเรียนมัธยมปิงยี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะเทศบาลนครภูเก็ต ตรวจแนะนำโรงอาหารโรงเรียน

       วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยฝ่ายงานบริหารทั่วไป หัวหน้าโครงการอาหารกลางวัน ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลนครภูเก็ต ในโอกาสเข้าตรวจแนะนำโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

Read more...

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก สพป.ภูเก็ต

    วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จาก สพป.ภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...