สถานศึกษา

จับฉลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

     วันเสาร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีการจับฉลาก ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

     วันเสาร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๒๒๐ คน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะตรวจติดตามงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

      วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะ เข้าตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

Read more...

สอบโอเน็ต ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับมอบหมายจาก สพป.ภูเก็ต เป็นศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นางอรสา อุราพรรณอนันต์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ ตัวแทน สพป.ภูเก็ต และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี รองฯภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ และคณะครู ให้การต้อนรับ การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน

    วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูระดับสายชั้นอนุบาล ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

      วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการวัดแววนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

      วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยท่านศึกษานิเทศก์จากสพป.ภูเก็ตร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการวัดแววนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

       วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งภายหลังจากขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทานขึ้นสู่เวทีเกียรติยศเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักกระเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ และได้อ่านพระโอวาทของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสพระราชทานแก่สถานศึกษาและนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

    วันที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตามโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในระยะเวลา ๑ ปี ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

      วันที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวอรอุมา ทองสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงานการบริหารงาน ๔ ฝ่ายของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...