สถานศึกษา

การแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๔ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ " ณ จังหวัดสตูล

   วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๕ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ " ณ จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้

Read more...

วันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๖๑

      วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีนางสาวฉัตรฤดี อัญชลีสังกาศ ประธานการจัดงานวันแห่งความสำเร็จ ครั้งที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กล่าวรายงานการจัดงานวันแห่งความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
     ๑. เพื่อทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน
     ๒. เพื่อสานสายใยสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับศิษย์ สร้างความรู้สึกแห่งกตัญญตา อันควรที่นักเรียนพึงปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณ ซึ่ง หมายถึงสถาบันการศึกษาและการกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตน
     ๓. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ แสดงความขอบคุณต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา การปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมอันดีแก่นักเรียน จนกระทั่งจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป
     ๔. เพื่อแสดงความขอบคุณสถาบันการศึกษาแห่งนี้ที่เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ของบุตรธิดาชาวภูเก็ตทุกคน
ซึ่งงานวันแห่งความสำเร็จนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๓๒๓ คน และ กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เต็ม ๑๐๐ คะแนน จํานวน ๓๗ คน

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

      วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จำนวน ๔๕ คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้ม) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาองค์กรด้วยการจ้ดการความรู้ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร 

Read more...

จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

      วันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๑๗๘ คน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรม ABPK Open House "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่วิชาการ ด้วยมาตรฐานสากล"

       วันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรม ABPK Open House  "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่วิชาการ ด้วยมาตรฐานสากล" เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้เยื่ยมชมผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  โดยมี นายสายัณห์ ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรับชมการแสดงและเยื่ยมชมนิทรรศการตามซุ้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ปฐมวัย จากโรงเรียนอนุบาลพะเยา

      วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา  โดยมีท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการดำเนินงานและบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองหว้า ชายนุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

      วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองหว้า ชายนุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการดำเนินงานและบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

      วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู บุคคลากร กรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และได้รับเกียรติจาก นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค ๗ นายเรวัติ  อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร์จังหวัดภูเก็ต นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี 

Read more...

กิจกรรม วันคริสมาสต์

        วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์ตรง อีกทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้กล้าแสดงออก มีความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

Read more...

การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Active E-Learning Learn21

       วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดร.ปริมล ไพรสำราญ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ เฮดสตาร์ท ผู้อำนวยการบริหาร เฮดสตาร์ท เอ็ดดูเคขั่น เเมเนจเม้นท์ :  Learn 21  พร้อมด้วย ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหากิจกรรมหรือผู้อื่น : Interactive E-Learning : Learn 21 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อก้าวทันโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโครงการ MOU ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน วิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโครงการ MOU ให้มีทักษะและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Interactive E-Learning : Learn 21 ได้อย่างมีคุณภาพ

Read more...