ประกาศ:

สถานศึกษา

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

       วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพร้อมคณะเข้านิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย

       วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๒๔ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง สถานศึกษารางวัลพระราชทาน, การจัดการเรียนการสอนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและด้านการจัดสภาพแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.๔/๒

       วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปกครอง และนักเรียน สู่การเรียนในระบบการศึกษาอย่างแท้จริง การปฐมนิเทศในครั้งนี้ ทางโรงเรียนมีการชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสคร์และคณิตศาสตร์ และกฏระเบียบต่างๆ ของห้องเรียน โรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้ามาเรียน ได้รับรู้และปฏิบัติร่วมกัน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกพันระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมต่อไปในอนาคต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

จับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

          วันเสาร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๕๐ คน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

จับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

          วันเสาร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๑๔๔ คน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

         วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕  คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์จาก สพป.ภูเก็ต เข้านิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔

       วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือ จังหวัดภูเก็ต จึงจัดให้มีการประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

        วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) จังหวัดภูเก็ต พร้อมออกโรงทาน (หมี่ผัด และเบเกอร์รี่) บริการแก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

Read more...

การตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

      วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายวิลาศ ปริญญานิยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และคณะในโอกาสเข้าตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีนายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ สพป.ภูเก็ต และคณะจาก สพป.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

Read more...

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

      วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้ ๖ มาตรการหลัก (HTTM-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตดำเนินการอย่างเข้มงวดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จัดรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน สลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนเพื่อลดความแออัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปกครอง นักเรียน  คณะครูและบุคลากร

Read more...