โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สถานศึกษา

ต้อนรับคณะเทศบาลนครภูเก็ต ตรวจแนะนำโรงอาหารโรงเรียน

       วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยฝ่ายงานบริหารทั่วไป หัวหน้าโครงการอาหารกลางวัน ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลนครภูเก็ต ในโอกาสเข้าตรวจแนะนำโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

Read more...

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก สพป.ภูเก็ต

    วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จาก สพป.ภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

     วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมพิธี

Read more...

ต้อนรับ ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษม ผู้อำนวยการ บริษัทราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ส ไทยแลนด์และคณะ

       วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหารและคณะครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ร่วมต้อนรับ ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษม ผู้อำนวยการ บริษัทราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ส ไทยแลนด์และคณะ ในการเดินทางมามอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เข้าร่วมการประชุม Zoom Meeting การสอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์บูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโครงการ MEP, EP,และ IEP ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับ Mr.Ang อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปิงยี่ ประเทศสิงคโปร์ ผ่านทาง Zoom และ ชมการสาธิตการใช้โดรนของนักเรียนโรงเรียนปิงยี่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะตรวจสอบติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

    วันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ในการตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น ๑ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารกลางวัน

    วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารกลางวัน ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

Read more...

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ๑๙

    วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นางสาวสุภาภรณ์ ยุคุณธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และมาตการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียน  โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓ 

Read more...

ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมการ/การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

    วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๖ นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นางสาวสุภาภรณ์ ยุคุณธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓

Read more...

มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

     วันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้บริหารและทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพิ่มเติม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การเลื่อนเปิดเทอมนานขึ้น เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๙,๐๐๐ บาท ในอัตรา ๖๐๐ บาทต่อคน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญให้นักเรียนทุนเสมอภาคได้ทานอาหารตามภาวะโชนาการที่ดี

Read more...

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

     วันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและมาตรการการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ชั้น ๑ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...