ประกาศ:

สถานศึกษา

กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ

      วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ คุณครูมณฑา คำโปร่ง  ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกี่ยรติในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท ทั้งกำลังกายและกำลังใจในการอบรมสั่งสอนนักเรียนจนประสบความสำเร็จ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๖๙ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดทำการเรียนการสอน ๖๙ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

Read more...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

        วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับเกียรติจาก นางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลองเป็นประธานในพิธี  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ให้ลูกได้สำนึก ตระหนัก ซาบซึ้ง มีความกตัญญูในพระคุณของแม่ และเพื่อเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การนิเทศ ติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต

        วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นางอุมาวรรณ ตะวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเข้านิเทศ ติดตาม คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต ตามนโยบายและจุดเน้น เรื่อง การพัฒนาการอ่านการเขียนห้องเรียน ป.๗, เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน, การจัดการเรียนรวม, สถานศึกษาพอเพียง และ การจัดการเรียนการสอนภาษาที่ ๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว

        วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะกรรมการในโอกาสเข้าประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

        วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลสตูล

        วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลสตูล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในระดับปฐมวัย และการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

Read more...

จิบโกปี้ มีสาระ พบปะผู้นำ สัมพันธ์ชุมชน

        วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ กลุ่มเครือข่ายวิชิต ได้รับมอบหมายจาก สพป.ภูเก็ต จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ "จิบโกปี้ มีสาระ พบปะผู้นำ สัมพันธ์ชุมชน" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้บริหารจากกลุ่มเครือข่ายวิชิต และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวิชิต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕

       วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตและคณะ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินการดำเนินการกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

      วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

Read more...