ประกาศ:

สถานศึกษา

กิจกรรม Big Cleaning Day

           วันศุกร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Read more...

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจแนะนำโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

         วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากเทศบาลนครภูเก็ตในโอกาสเข้าตรวจแนะนำโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงอาหารในโรงเรียนและลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ รวมถึงการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

Read more...

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

         วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะกรรมการในโอกาสเข้าตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

         วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการในโอกาสเข้าตวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

จับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

          วันอาทิตย์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีการจับฉลาก ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

       วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรม Big cleaning day ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

Read more...

ต้อนรับครูวิทยาศาสตร์ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนบ้านทุ่งคา บุณยขจรประชาอาสา และโรงเรียนเกาะสิเหร่ ที่ร่วมเดินทางมาส่ง นายปฐวี กาลมิกาล และนางสาวอลิษา รัชนิพนธ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายวันใหม่ คงทองคำ และนางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีผู้บริหารในจังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

       วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) พร้อมออกโรงทาน (หมี่หุ้นผัด) บริการแก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

Read more...