ประกาศ:

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรวิสรา โยมญาติ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนต้น และเด็กชายปวรุตม์ ศรีทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รายการ การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read more...

"รางวัลเหรียญเงินและรางวัลชมเชย" การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

  1. เด็กชายอังกูร ผลิโกมล รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ และรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์
  2. เด็กหญิงภธิญา อัศวธีระ รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์
Read more...

รางวัล "เหรียญทองชนะเลิศ" การเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญารินดา จินาภิรมย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ รายการ การเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และ เด็กชายปัณณวิชญ์ สมพงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๕ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ รายการ การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ การแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Read more...

รางวัลกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฎฐา บุญทองแก้ว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๔ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล 

 - รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ ๖ - ๗ ปี น้ำหนักไม่เกิน ๒๓ กก. รวมรุ่น
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทท่ารำ บุคคลหญิงรุ่นอายุ ๖ - ๗ ปี มือใหม่

Read more...

รางวัลกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพีรวิชญ์ เชิดสุขใจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ ๘ - ๙ ปี น้ำหนักไม่เกิน ๒๗ กก.

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทท่ารำทีมผสม รุ่นอายุ ๙ - ๑๑ ปี

Read more...

รางวัลกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเทพณพัชร์ เชิดสุขใจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล 

 - ชนะเลิศ ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ ๖ - ๗ ปี รวมรุ่น

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ ๖ - ๙ ปี

Read more...

รางวัลกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุญญาภัทร ทองจิตต์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๗ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล

 - ชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๙ - ๑๐ ปี

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทต่อสู้ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๙ - ๑๐ ปี

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทท่ารำทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๙ - ๑๑ ปี

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ - ๑๑ ปี

Read more...

รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาฟันดาบสากล เยาวชนรุ่น U12”

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. อชิรญา เพสตาเนิส ป. ๖/๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาฟันดาบสากลเยาวชนรุ่น U12 ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศ

Read more...

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

      รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

Read more...

รางวัลชมเชย “การประกวดวาดภาพระบายสี วันสิ่งแวดล้อมโลก”

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปวรุตม์ ศรีทรัพย์ (น้องจีโน่) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลชมเชย “การประกวดวาดภาพระบายสี วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี ๒๕๖๕

Read more...