โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

        ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เลขที่ ๓ ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  รหัสไปรษณีย์  ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์๐-๗๖๒๑-๒๓๒๙     โทรสาร  ๐-๗๖๒๑-๒๓๒๙ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Website: www.abpk.ac.th    สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ มีเขตพื้นที่บริการทั้งจังหวัดภูเก็ต

ตราประจำโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

         ตราประจำโรงเรียนอนุบาลเป็นสัญลักษณ์ดอกบัวสีชมพู  ล้อมรอบด้วยตัวอักษร  "อ" แสดงความหมาย ดังนี้ "ดอกบัวสีชมพู" เป็นดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลจนปัจจุบันเปรียบได้กับเด็กทุกคนที่เป็นทรัพยากรที่มีค่า สัญลักษณ์ "อ" หมายถึง โรงเรียนอนุบาล ที่จะทำหน้าที่ดูแล โอบอุ้ม ช่วยเหลือ สนับสนุนนักเรียนที่มีค่าทุกๆ คน ให้เจริญเติบโต งดงาม มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและสืบทอดสังคมดีงามสืบไป

สีประจำโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  "ขาว-ฟ้า"

        ขาว            หมายถึง      ความบริสุทธิ์

        ฟ้า             หมายถึง      ความกว้างใหญ่ไพศาล

        ขาว  ฟ้า   หมายถึง      นักเรียนอนุบาลที่มีความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ขาวสะอาดสะอาดพร้อมที่จะได้รับการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาให้มีความเจริญเติบโต ก้าวหน้าสู่โลกกว้าง

back to top