ประกาศ:

คนเก่งวันนี้

รางวัล "เด็กดีศรีเสมา : ผอ เขต จูเนียร์ ประจำปี ๒๕๖๖"

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐนิชา สังวร ประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับเกียรติบัตร "เด็กดีศรีเสมา : ผอ เขต จูเนียร์ ประจำปี ๒๕๖๖" ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Read more...

รางวัล “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๖”

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการพิจารณาเป็นเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต มีมติเห็นชอบให้เป็น “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๖”

Read more...

การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรวิสรา โยมญาติ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนต้น และเด็กชายปวรุตม์ ศรีทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รายการ การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read more...

รางวัลกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพีรวิชญ์ เชิดสุขใจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ ๘ - ๙ ปี น้ำหนักไม่เกิน ๒๗ กก.

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทท่ารำทีมผสม รุ่นอายุ ๙ - ๑๑ ปี

Read more...

รางวัลกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเทพณพัชร์ เชิดสุขใจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล 

 - ชนะเลิศ ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ ๖ - ๗ ปี รวมรุ่น

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ ๖ - ๙ ปี

Read more...

รางวัลกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฎฐา บุญทองแก้ว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๔ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล 

 - รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ ๖ - ๗ ปี น้ำหนักไม่เกิน ๒๓ กก. รวมรุ่น
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทท่ารำ บุคคลหญิงรุ่นอายุ ๖ - ๗ ปี มือใหม่

Read more...

รางวัลกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุญญาภัทร ทองจิตต์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๗ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล

 - ชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๙ - ๑๐ ปี

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทต่อสู้ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๙ - ๑๐ ปี

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทท่ารำทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๙ - ๑๑ ปี

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ - ๑๑ ปี

Read more...

รางวัลชมเชย “การประกวดวาดภาพระบายสี วันสิ่งแวดล้อมโลก”

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปวรุตม์ ศรีทรัพย์ (น้องจีโน่) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลชมเชย “การประกวดวาดภาพระบายสี วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี ๒๕๖๕

Read more...

รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาฟันดาบสากล เยาวชนรุ่น U12”

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. อชิรญา เพสตาเนิส ป. ๖/๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาฟันดาบสากลเยาวชนรุ่น U12 ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศ

Read more...

รางวัล “วัฒนธรรมวินิต”

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก (น้องการ์ตูน) ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Read more...

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกกรุง "สายศิลป์ไทย หัวใจลูกกรุง"

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นราภัทร เทพอักษร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกกรุง "สายศิลป์ไทย หัวใจลูกกรุง" ครั้งที่ ๑ ระดับประถมศึกษา

Read more...

รางวัล "ต้นกล้า เสมาคุณาธร"

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ต้นกล้า เสมาคุณาธร"

Read more...

รางวัล “สานศิลป์ไทย หัวใจลูกทุ่ง” งานประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับเยาวชน

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ "น้องจันทร์เจ้า“ เด็กหญิง นราภัทร เทพอักษร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในโอกาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับดีเด่น งานประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "สานศิลป์ไทย หัวใจลูกทุ่ง" ระดับเยาวชน

Read more...

รางวัล “กตัญญุตาคุณากร” “ต้นแบบความกตัญญูและทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๔”

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “กตัญญุตาคุณากร” “ต้นแบบความกตัญญูและทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๔” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันอาสาสมัครสากล ประจำปี ๒๕๖๔ ได้รับโล่รางวัลจาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์ เรืองศรี)

Read more...

ประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต"

     วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เด็กชายธนเดช ทองสร้าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการแห่งใหม่จังหวัดภูเก็ต

Read more...

รางวัล "เยาวชนคนดี ศรีแผ่นดิน"

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ธนเดช  ทองสร้าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัล "เยาวชนคนดี ศรีแผ่นดิน" จากสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

Read more...

การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ระดับประถมศึกษา

     วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวจันทิมา พิบูลย์ พร้อมด้วยนางสาวอรอุมา ทับไทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ระดับชั้นประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

Read more...

การแข่งขันทำน้ำพริกเครื่องเคียง โครงการถนนเด็กเดิน เทศบาลตำบลวิชิต

       วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ นางบุปผา มุงคำภา พร้อมด้วยนางจรวยพร สมหวัง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทำน้ำพริกเครื่องเคียง โครงการถนนเด็กเดิน เทศบาลตำบลวิชิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

Read more...

รางวัล “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒”

       เด็กหญิงกัลญาณี แจ้งจุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการพิจารณาเป็นเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต มีมติเห็นชอบให้เป็น “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒”

Read more...

การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง

      วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้นางนูรียา อสัมภินวัฒน์และนางสาวชนิดาภา ทัพเย็น ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาศิลปะ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ณ เวทีกลางสะพานหิน โดยเด็กหญิงสุชานุช ใจบุญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๑-๓ ได้รับเงินรางวัลเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

Read more...
Subscribe to this RSS feed