โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"
×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 63

คุณครูสายชั้น ป.๕

ชื่อ - สกุล: นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (ประถมศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางอุษา แกล้วชิต

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวภานิสรา เท่งฮะ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวอรอุมา ทับไทร

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.บ. (นาฏศิลป์)

ชื่อ - สกุล: นายอนุชิต หมอเล็ก

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวพวงเพ็ญ ประกิต

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)

 

ชื่อ - สกุล: นางบุบผา มุงคำภา

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ.(หัตถกรรม)

ชื่อ - สกุล: นางสาวโสภาวรรณ ศรีปัญญา

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นายอนุรัตน์ รักษ์วงค์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (พลศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวลภัสรดา ชุมรักษ์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา: 
: ค.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางดวงพร กุลศุภกร

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (บริหารโรงเรียน)

ชื่อ - สกุล: นางสาลีรัตน์ ช่วยปลอด

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (บรรณารักษ์)

back to top