คุณครูสายชั้น ป.๕

ชื่อ - สกุล: นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (ประถมศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวพวงเพ็ญ ประกิต

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวภานิสรา เท่งฮะ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวอรอุมา ทับไทร

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.บ. (นาฏศิลป์)

ชื่อ - สกุล: นายอนุชิต หมอเล็ก

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางกัญญาณี มะลิชู

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

 

ชื่อ - สกุล: นางบุบผา มุงคำภา

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ.(หัตถกรรม)

ชื่อ - สกุล: นางสาวโสภาวรรณ ศรีปัญญา

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางดวงพร กุลศุภกร

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (บริหารโรงเรียน)

 

ชื่อ - สกุล: นายอนุรัตน์ รักษ์วงค์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (พลศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางอุษา แกล้วชิต

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - สกุล: นางสาลีรัตน์ ช่วยปลอด

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (บรรณารักษ์)

back to top