ประกาศ:

คุณครูสายชั้น ป.๕

ชื่อ - สกุล: นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (ประถมศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวพัชร์สิตา ศรีบุณยหิรัญกุล

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา: 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), คม. (หลักสูตรและการสอน)

ชื่อ - สกุล: นางสาวปวีณา  เดชเอี่ยม

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวอรอุมา ทับไทร

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.บ. (นาฏศิลป์)

ชื่อ - สกุล: นายอนุชิต หมอเล็ก

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวพวงเพ็ญ ประกิต

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)

 

ชื่อ - สกุล: นางบุบผา มุงคำภา

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

 

ชื่อ - สกุล: นางกัสมีนี ดุมลักษณ์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ชื่อ - สกุล: นายอนุรัตน์ รักษ์วงค์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (พลศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวโสภาวรรณ ศรีปัญญา

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวศิวพร  หมื่นรันต์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

   

ชื่อ - สกุล: นางดวงพร  กุลศุภกร

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - สกุล: นางขวัญทิพย์  วิจักขณ์สังสิทธิ์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

back to top