ประกาศ:

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณ วันที่  22  พฤศจิกายน  2564

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 110 82 192
อนุบาลปีที่ 3 102 96 198
รวมระดับก่อนประถม 212 178 390
       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 151 108 259
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 124 142 266
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 132 130 262
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 140 117 257
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 136 136 272
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 142 153 295
รวมระดับประถมศึกษา 825 786 1,611
       
รวมทั้งสิ้น 1,037 964 2,001
back to top