ประกาศ:

คุณครูสายชั้น ป.๒

 

ชื่อ - สกุล: นางมณฑา คำโปร่ง

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (ประถมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางจินตนา อารีราษฎร์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวทิพย์สุดา  ดำนาดี

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ภาษาไทย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวศิริพร  หอมรื่น

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (สังคมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางถิราภรณ์ ทองพัฒน์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางนฤมล สิทธิพงษ์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวชวิศา ถิ่นเกาะยาว

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวจันทิมา พิบูลย์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ (นาฎศิลป์ไทยศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางวัชราพร ตั้งธีระสุนันท์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน)

ชื่อ - สกุล: นางสาวชนิดาภา ทัพเย็น

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

ชื่อ - สกุล: นางสาวภัสสร ราศรีใส

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การศึกษา)

back to top