ประกาศ:

ครู

อบรมหัลกสูตรการอบรมพัฒนาครูเป็นนักจิตวิทยา

       วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร การอบรมพัฒนาครูเป็นนักจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจิตวิทยา มีทักษะการวิเคราะห์และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างให้ครูตระหนักในความสำคัญของภาระและหน้าที่ของคำว่าครู ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีคณะครูเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๙๙ คน และได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ โรงแรมประมุกโก้ จังหวัดภูเก็ต

Read more...

พิธีวางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

          วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมวางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เนื่องในวันถลางชนะศึก เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท่านผู้หญิงจัน ท่านผู้หญิงมุก ได้นำชาวถลางต่อสู้กับกองทัพพม่า ปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการถูกยึดครองอย่างกล้าหาญ จนข้าศึกต้องถอยทัพกลับไป เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๓๒๘  ณ ทุ่งถลางชนะศึก อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต

Read more...

พิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

       วันที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๖.๓๐ น. ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Read more...

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู (วฐ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

        วันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔  นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  เดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ที่รับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (วฐ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ ว.๒๑/๒๕๖๐ จำนวน ๒๘ คน โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

        นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในระหว่างวันที่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน - วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามแผนการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน เพื่อการวางรากฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย รองฯสุชาดา เพชรสุทธิ์ , รองฯวันใหม่ คงทองคำ ,หัวหน้างานและหัวหน้าสายชั้น เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้

Read more...

งานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว

       วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็มเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ร่วมแสดงความยินดี กับ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว

       วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดี กับ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว ณ โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น ดร.ชุลีกร   ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ , นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Read more...

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Maths Whizz เซียนคณิตศาสตร์

       วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Maths Whizz เซียนคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๓ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

       วันที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๖.๓๐ น. คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากริณาธิคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Read more...