ประกาศ:

คุณครูสายชั้น ป.๑

ชื่อ - สกุล: นางสาวศิรินารี ศรีรักษ์

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางชฎาพร กิจประสาน

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาววรัทยา  จินดาวงศ์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
: ค.บ. (การประถมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางนิตยา ปิ่นเทศ

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ภาษาไทย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุพรรณี ทองอยู่

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ภาษาไทย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวศรินทรา หนูทอง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสาวสริญญา ม่าเหล็ม

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
:ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุพัตรา พรหมสวัสดิ์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (พลศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นายทวีรักษ์  กองข้าวเรียบ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (สังคมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นายศรัณย์ สดาษเสดียร

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางนูรียา  อสัมภินวัฒน์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศศ.บ. (ศิลปกรรม)

back to top