โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม
×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 63

คุณครูสายชั้น ป.๑

ชื่อ - สกุล: นางสาวศิรินารี ศรีรักษ์

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางชฎาพร กิจประสาน

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - สกุล: นางสาวสริญญา ม่าเหล็ม

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
:ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

 ชื่อ - สกุล: นางภิญญา หวันสู

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ประถมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางนิตยา ปิ่นเทศ

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ภาษาไทย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุพรรณี ทองอยู่

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ภาษาไทย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวศรินทรา หนูทอง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: : นางสาวเสาวกุล ป้องทองหลาง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ประถมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นายศรัณย์ สดาษเสดียร

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวขนิษฐา  บุญสุขานนท์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวประภาพรรณ กุลแก้ว

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ประวัติศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุพัตรา พรหมสวัสดิ์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (พลศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวชนัญชิดา  สุวรรณโชติ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

back to top