โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล: นายวิลาศ ปริญญานิยม

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

วิทยฐานะ: ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อันดับ:
คศ.๓ 
ตำแหน่งเลขที่: 
๑๓๖
วุฒิการศึกษา:
ศศ.ม. สาขาไทยคดีศึกษา

ชื่อ - สกุล : นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อันดับ:
คศ.๒ 
ตำแหน่งเลขที่: 
 ๑๔๑
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวอรอุมา  ทองสกุล

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อันดับ:
คศ.๓ 
ตำแหน่งเลขที่: 
 ๑๕๘
วุฒิการศึกษา:
กศ.ด.บริหารการศึกษา

 

ชื่อ - สกุล : นายวันใหม่  คงทองคำ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
อันดับ: 
คศ.๒
ตำแหน่งเลขที่: 
 ๑๗๕
วุฒิการศึกษา: 
ค.ม.บริหารการศึกษา

back to top