ประกาศ:

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล: นายวิลาศ  ปริญญานิยม

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

วิทยฐานะ: ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อันดับ:
คศ.๓ 
ตำแหน่งเลขที่: 
๑๓๖
วุฒิการศึกษา:
ศศ.ม. สาขาไทยคดีศึกษา

ชื่อ - สกุล : นางสาวอรอุมา  ทองสกุล

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อันดับ: 
คศ.๓ 
ตำแหน่งเลขที่: 
 ๑๕๘
วุฒิการศึกษา: 
กศ.ด.บริหารการศึกษา

 

 

ชื่อ - สกุล : นายวันใหม่  คงทองคำ

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
อันดับ: คศ.๒
ตำแหน่งเลขที่: 
 ๑๓๗
วุฒิการศึกษา: 
ค.ม.บริหารการศึกษา

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อันดับ: 
คศ.๓
ตำแหน่งเลขที่: 
 ๑๒๒๔
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
อันดับ: 
คศ.๒
ตำแหน่งเลขที่: 
 ๑๕๑
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

back to top