คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล: นายวิลาศ ปริญญานิยม

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

วิทยฐานะ: ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อันดับ:
คศ.๓ 
ตำแหน่งเลขที่:

วุฒิการศึกษา:
ศศ.ม. สาขาไทยคดีศึกษา

ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ: รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
อันดับ:
คศ.๓ 
ตำแหน่งเลขที่:
๓๓๐
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

ชื่อ - สกุล : นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
อันดับ:
คศ.๒ 
ตำแหน่งเลขที่: 
 ๑๔๑
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวอรอุมา  ทองสกุล

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อันดับ:
คศ.๓ 
ตำแหน่งเลขที่: 
 ๑๕๘
วุฒิการศึกษา:
กศ.ด.บริหารการศึกษา

back to top