คณะผู้บริหาร

 

ชื่อ - สกุล: นางปนัสยา รัตนพันธุ์

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ: รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อันดับ:
คศ.๓
ตำแหน่งเลขที่:
๑๒๒๔
วุฒิการศึกษา:
กศม.บริหารการศึกษา

ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุณณมี

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ: รองผู้อำนวยการชำนาญการ
อันดับ:
คศ.๒
ตำแหน่งเลขที่:
๓๓๐
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

ชื่อ - สกุล : นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : -
อันดับ:
คศ.๑
ตำแหน่งเลขที่: 

วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

back to top