โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"

ภาพกิจกรรม

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

         วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา  ทิศทางการบริหารงาน  กิจกรรมการเรียนการสอน และะความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

Read more...

วันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๖๓

          วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

Read more...

จับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

          วันอาทิตย์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีการจับฉลาก ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน"

      วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา"  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนจาก นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมคณะ  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียน มีการสาธิตวิธีการดับเพลิงในกรณีที่มีไฟไหม้ การแก้ปัญหากรณีถังแก๊สรั่ว ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

      วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง โดยพรรคที่ได้ลำดับที่ ๑ คือ พรรคอนุบาลบัวชมพู ได้คะแนน ๑,๐๗๑ คะแนน  ลำดับที่ ๒ คือ พรรครวมพลังบัวชมพู ได้คะแนน ๒๒๓ คะแนน  ลำดับที่ ๓ คือ พรรคพลังประชาบัวชมพู ได้คะแนน ๑๘๔ คะแนน และลำดับที่ ๔ คือ พรรคพลังร่วมใจ ได้คะแนน  ๑๐๘ คะแนน ณ ใต้ถุนอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program

       ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑, ๒/๑, ๓/๑, ๔/๑ และ  ๖/๑  ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ และ ๒/๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ธัญญปุระ สปอร์ตแอนด์เฮลท์ รีสอร์ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ และ ๔/๑ ร่วมกิจกรรม English Camp ณ ธัญญปุระ สปอร์ตแอนด์เฮลท์ รีสอร์ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ร่วมกิจกรรม English Camp ณ Angsana Laguna Phuket จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามวัยของนักเรียน ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยผ่านประสบการณ์ตรง เสริมความสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหา

Read more...

ร่วมแสดงความยินดี กับ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว

       วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดี กับ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว ณ โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

งานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว

       วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็มเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔

       วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทและเห็นความสำคัญของการเป็นเด็กดี รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม เตรียมพร้อมให้เด็กเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและร่างกายเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง โดยมีการจัดกิจกรรม อาทิ เช่น การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตสาธารณะ นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และจับฉลากรางวัลให้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read more...