ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

      วันที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวอรอุมา ทองสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงานการบริหารงาน ๔ ฝ่ายของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๒

      วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเทิดพระเกียรติคุณแด่พระองค์ท่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้แสดงออกซึ่งความสามัคคี มีระเบียบวินัย จงภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวัพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานพิธีถวายพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ โรงเรียนปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนโชคชัยกระบี่

      วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโชคชัยกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ เข้าศึกษาดูงานเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนระดับชั้นอนุบาล - ประถม, หลักสูตร English Program และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะติดตามการสอนของครูอาสาสมัครชาวจีน

      วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะเยี่ยมเยียนและติดตามการสอนของครูอาสาสมัครชาวจีนจากสถาบันขงจื้อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ค่าย English Camp

      วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมค่าย English Camp ณ โรงแรมภูเก็ต โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต  โดยมีนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

       วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) และร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น.

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)

      วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีคณะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมอบรม

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

       วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๑๑๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่คณะครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก นายทิวา ลิ่มสงวน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม และ นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะหลิม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Read more...

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

      วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ณ ลานบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Read more...

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

    วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมภูเก็ตไอซ์แลนด์วิว อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต โครงการนี้มีวัตถุประสงคืเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำโครงการ ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยยึดหลัก การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ตลอดระยะเวลาการประชุมอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

Read more...