ภาพกิจกรรม

อบรมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

       วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์พลังงานจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมและให้ความรู้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตนำรถ Energy mobile Unit ออกหน่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน การใช้งาานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ กิจกรรมครั้งนี้มีีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่นักเรียน สามารถนำไปขยายผลในครัวเรือน ชุมชน ต่อไป

Read more...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

       วันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พิธีทางศาสนามหามงคลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงานวันแม่แห่งชาติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย  โดยมีคุณพภัสสรณ์ สมพรานนท์ คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยสักการะและนำผู้ปกครองและคณะครู นักเรียน กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะแม่ของแผ่นดินผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ เพื่อให้แม่ ลูก มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่คุณความดีของแม่และลูกที่พึงปฏิบัติต่อกันให้ชุมชนได้รับรู้และยึดถึอเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญญูกตเวทีที่แม่และลูกพึงปฏิบัติต่อกันให้คงอยู่สืบไป  ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือก แม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗ ท่าน  โดยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก  และนักเรียนระดับสายชั้น ป.๔ ได้เป็นตัวแทนของลูก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการกราบคุณแม่และมอบดอกมะลิ เพื่อแทนคำขอบคุณ พร้อมทั้งร้องเพลง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อคุณแม่

Read more...

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๒

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ ส.ค. ๒๕๖๒  นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะการใช้ชีวิตและประสบการณ์ต่าง ๆ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้นอกห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more...

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

     วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ และ ๕/๒ เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อวพช. ณ โรงเรียนเมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งการจัดกิจกรรมครัังนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

       ๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยกิจกรรมด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       ๒. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วไป
       ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ของ อพวช. ที่มีต่อสาธารณะให้กระจายสู่ภูมิภาค
       ๔. เพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อพวช. กับหน่วยงานต่าง ๆ

      กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ชมนิทรรศการ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน ตลอดจนเกิดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more...

กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

        วันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (ครบรอบ ๖๐ ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดภูเก็ต  ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของลูกเสือ การทำกิจกรรมร่วมกัน ใช้ชีวิตการเข้าค่ายร่วมกัน เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ทักษะชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเป็นพื้นฐานในการฝึกลักษณะนิสัย ส่งเสริมการมีระเบียบวินัยแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ประกอบด้วยผู้กำกับลูกเสือ สมาชิกลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Read more...

การนิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (Depa Young Maker Space Development)

     วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูฝ่ายเทคโนโลยี และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (Depa Young Maker Space Development) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๒ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมเวทีสานฝัน สู่อาชีพ

       วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานเปิดกิจกรรมโครงการเวทีสานฝันสู่อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันการทำอาหารคาว หวาน น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ การจัดสวนถาด

Read more...

ต้อนรับคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

       วันที่ ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จำนวน ๘๓ คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตในด้านการจัดกิจกรรมสภานักเรียน

Read more...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ ปฎิญาณเพือเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Read more...