ประกาศ:

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

       วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพร้อมคณะเข้านิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

อบรมหัลกสูตรการอบรมพัฒนาครูเป็นนักจิตวิทยา

       วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร การอบรมพัฒนาครูเป็นนักจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจิตวิทยา มีทักษะการวิเคราะห์และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างให้ครูตระหนักในความสำคัญของภาระและหน้าที่ของคำว่าครู ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีคณะครูเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๙๙ คน และได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ โรงแรมประมุกโก้ จังหวัดภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ป.๔/๒

       วันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน ๓๖ คน  โดย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทำกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมเสริมเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานในการเรียนตามหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมค่ายปรับพื้นฐานในครั้งนี้ได้รับองค์ความรู้ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ความรักสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ และ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย

       วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๒๔ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง สถานศึกษารางวัลพระราชทาน, การจัดการเรียนการสอนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและด้านการจัดสภาพแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.๔/๒

       วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปกครอง และนักเรียน สู่การเรียนในระบบการศึกษาอย่างแท้จริง การปฐมนิเทศในครั้งนี้ ทางโรงเรียนมีการชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสคร์และคณิตศาสตร์ และกฏระเบียบต่างๆ ของห้องเรียน โรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้ามาเรียน ได้รับรู้และปฏิบัติร่วมกัน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกพันระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมต่อไปในอนาคต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีวางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

          วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมวางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เนื่องในวันถลางชนะศึก เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท่านผู้หญิงจัน ท่านผู้หญิงมุก ได้นำชาวถลางต่อสู้กับกองทัพพม่า ปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการถูกยึดครองอย่างกล้าหาญ จนข้าศึกต้องถอยทัพกลับไป เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๓๒๘  ณ ทุ่งถลางชนะศึก อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต

Read more...

จับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

          วันเสาร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๕๐ คน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

จับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

          วันเสาร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๑๔๔ คน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๕

         วันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทและเห็นความสำคัญของการเป็นเด็กดี รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม เตรียมพร้อมให้เด็กเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อม ทั้งด้านจิตใจและร่างกายเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ณ ลานบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

         วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕  คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์จาก สพป.ภูเก็ต เข้านิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...