ภาพกิจกรรม

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

    วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมภูเก็ตไอซ์แลนด์วิว อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต โครงการนี้มีวัตถุประสงคืเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำโครงการ ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยยึดหลัก การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ตลอดระยะเวลาการประชุมอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

Read more...

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลชุมพร

     วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

มหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔  ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและคณะครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการของนักเรียน และสร้างความสามัคคี ความร่วมมือทางวิชาการของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด อย่างต่อเนื่อง มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๒ ระดับ ระดับปฐมวัย จำนวน ๒ กิจกรรม ระดับประถมศึกษา จำนวน ๔๙ กิจกรรม ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๙๖๘ คน คณะผู้บริหาร คณะครู จำนวน ๕๓๙ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๗ คน

Read more...

งานมุทิตาจิต "ร้อยดวงใจ ด้วยใยบัว๖๒"

             วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดงานมุฑิตาจิต จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๒" ให้แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านถิ่น

     วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านถิ่น เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

       วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมงาน"วันเกียรติยศ เราสร้างเองได้" ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ "งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้" ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ นำนโยบายการศึกษาของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซี่อสัตย์สุจริต และผู้ทำประโยชน์ด้านการศึกษา ผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งต่อการจัดการศึกษา

Read more...

ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานฯสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

       วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานฯสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ณ ไวท์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูนรีสอร์ท

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

       วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ

       วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๒  "กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...