ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะตรวจติดตามงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

      วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะ เข้าตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

Read more...

สอบโอเน็ต ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับมอบหมายจาก สพป.ภูเก็ต เป็นศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นางอรสา อุราพรรณอนันต์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ ตัวแทน สพป.ภูเก็ต และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี รองฯภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ และคณะครู ให้การต้อนรับ การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more...

กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ สร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้นักเรียนล้างมืออย่างถูกวิธี

    วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ สร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้นักเรียนล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ  และให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเพื่อช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน

    วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูระดับสายชั้นอนุบาล ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

      วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒  มกราคม ๒๕๖๓  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการลอดซุ้ม การเปิดกองลูกเสือ ยุวกาชาด การสร้างที่พัก กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมการทบทวนความรู้ในการอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีคณะวิทยากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ดูแลลูกเสือ-ยุวกาชาดทุกหมู่ ซึ่งลูกเสือ-ยุวกาชาด ก็ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน การใช้ชีวิตแบบลูกเสือจากการเข้าค่ายพักแรมคืนในครั้งนี้

Read more...

"ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

      วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ และในเวลา ๐๙.๐๐ น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัด ดร.ประภา กาหยี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมวันครู ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมแข่งขันกีฬาวันครูจังหวัดภูเก็ต ณ โรงยิมเนเซี่ยม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการวัดแววนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

      วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยท่านศึกษานิเทศก์จากสพป.ภูเก็ตร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการวัดแววนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมอบหนังสือให้กับสมาคมคนพิการภูเก็ต

      วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร ครูและสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหนังสือให้กับสมาคมคนพิการภูเก็ต

Read more...

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๓

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน มีคณะครู ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติและนักเรียน ร่วมงานจำนวนมาก โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร การแสดงบนเวทีของนักเรียน การร้องเพลงและการร่วมกิจกรรมตามสายชั้นต่างๆ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดขึ้นก่อน ๑ วัน เพื่อเปิดโอกาสให้วันรุ่งขึ้นเด็กๆ จะได้เดินทางไปร่วมงานตามสถานที่ต่างๆ ที่หลายหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

Read more...