ภาพกิจกรรม

จับฉลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

     วันเสาร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีการจับฉลาก ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

     วันเสาร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๒๒๐ คน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ 1 ภาคใต้

      วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ ๑ ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต

Read more...

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

       วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง โดยพรรคที่ได้ลำดับที่ ๑ คือ พรรคพลังประชาบัวชมพู ได้คะแนน ๑,๐๔๙ คะแนน ลำดับที่ ๒ คือ พรรคสายเลือดอนุบาล ได้คะแนน ๔๔๖ คะแนน และลำดับที่ ๓ คือ พรรคเรารักอนุบาล ได้คะแนน ๑๗๘ คะแนน ณ ใต้ถุนอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะตรวจติดตามงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

      วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะ เข้าตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

Read more...

สอบโอเน็ต ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับมอบหมายจาก สพป.ภูเก็ต เป็นศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นางอรสา อุราพรรณอนันต์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ ตัวแทน สพป.ภูเก็ต และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี รองฯภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ และคณะครู ให้การต้อนรับ การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more...

กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ สร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้นักเรียนล้างมืออย่างถูกวิธี

    วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ สร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้นักเรียนล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ  และให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเพื่อช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน

    วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูระดับสายชั้นอนุบาล ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

      วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒  มกราคม ๒๕๖๓  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการลอดซุ้ม การเปิดกองลูกเสือ ยุวกาชาด การสร้างที่พัก กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมการทบทวนความรู้ในการอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีคณะวิทยากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ดูแลลูกเสือ-ยุวกาชาดทุกหมู่ ซึ่งลูกเสือ-ยุวกาชาด ก็ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน การใช้ชีวิตแบบลูกเสือจากการเข้าค่ายพักแรมคืนในครั้งนี้

Read more...