ภาพกิจกรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

       วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรม Big cleaning day ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

Read more...

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น ดร.ชุลีกร   ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ , นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Read more...

อบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

       วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ งานอนามัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ เพื่อการป้องกันภัยโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)  โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรค และการป้องกันภัยโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก จายพงศ์สิริ เพ็ชรคีรี นักวิชาการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต มาให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนีั้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันมหกรรม Southern EP/MEP OPEN HOUSE ๒๐๒๐ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

      วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูและนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program เข้าร่วมแข่งขันมหกรรม Southern EP/MEP OPEN HOUSE ๒๐๒๐ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๒ รายการ นักเรียนแข่งได้เหรียญทองที่ ๑ รวม ๒ รายการ, เหรียญทองที่ ๑-๓ รวม ๕ รายการ, และเหรียญทองรวม ๗ รายการ

Read more...

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

       วันที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๖.๓๐ น. คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากริณาธิคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมพัฒนาการคิดสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

       วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการคิดสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นายบรรเจิด สระปัญญา ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี วิทยากรผู้มากด้วยความสามารถ เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ทดสอบ Pre-Test วิชาคณิตศาสตร์ระบบเรียนออนไลน์แบบรายบุคคลนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้น ป.๑-๖

       วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับโครงการ Maths Whizz สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น จัดทดสอบ Pre-Test วิชาคณิตศาสตร์ระบบเรียนออนไลน์แบบรายบุคคลให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๒ และห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๓ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์นักเรียนห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ในความร่วมมือการเผยแพร่นวัตกรรม L.K.S. SMART TEST ของโรงเรียนลำปางกัลยาณีและโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายบรรเจิด สระปัญญา วิทยากรผู้มากด้วยความสามารถ เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้

Read more...

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Maths Whizz เซียนคณิตศาสตร์

       วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Maths Whizz เซียนคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๓ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...