ประกาศ:

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคใต้) จังหวัดสตูล

      วันที่ ๑๔ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๖๑ คน ซึ่งเป็นตัวแทน จำนวน ๒๖ รายการ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคใต้) จังหวัดสตูล โดยได้รับรางวัล ดังนี้

       รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จำนวน ๒ รายการ
       ๑.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
       ๒.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

       รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๔ รายการ
       ๑.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
       ๒.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
       ๓.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
       ๔.การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

       รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๘ รายการ, รางวัลเหรียญเงิน จำนวน ๔ รายการ, รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๕ รายการ และเกียรติบัตรเข้าร่วม จำนวน ๓ รายการ

Read more...

"ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

      วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าหอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ และร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" จังหวัดภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖

      วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทและเห็นความสำคัญของการเป็นเด็กดี รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม เตรียมพร้อมให้เด็กเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและร่างกายเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง โดยมีการจัดกิจกรรม อาทิ เช่น การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตสาธารณะ นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และจับฉลากรางวัลให้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

สนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบแรก)

      วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายพิฐิพงศ์ ยวงใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และคณะ ในโอกาสที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นสนามสอบการคัดเลือกนนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

Read more...

กิจกรรมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

      วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ จำนวน ๓๓ คน เข้าร่วมกิจกรรมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การใช้เครื่องมือพื้นฐาน การต่อวงจร การประกอบวงจรไฟฟ้า การใช้เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ เครื่อง CNC และนำไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป

Read more...

กิจกรรม English Day "Let's Learn & Play Together"

        วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม English Day "Let's Learn & Play Together" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีการมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ เช่น ซุ้ม Colorful World , Halloween Day, Easter Day, Valentine's Day, Christmas Day, Literacy Day และ Mask Carnival กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติในเชิงบวกของผู้เรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนอย่างเต็มที่ ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

      วันที่ ๑๖ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , คอมพิวเตอร์ และ การศึกษาปฐมวัย โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าแข่งขันในระดับชาติ ณ จังหวัดสตูล จำนวน ๒๖ รายการ

Read more...

การแข่งขันกีฬาภายใน "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๕

      วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขันกีฬา ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมัครสมาน สามัคคีและมีพลานามัยสมบูรณ์ และจะเป็นคนโดยสมบูรณ์ได้ต้องมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และสิ่งสำคัญคือ การใช้กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรี ไม่ว่าจะแพ้ หรือชนะ ให้รู้จักคำว่า "น้ำใจนักกีฬา" ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

       วันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ และ ๕/๒ จำนวน ๗๒ คน ร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้จากสภาพจริง เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาอันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑

Read more...

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕

       วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือ จังหวัดภูเก็ต จึงจัดให้มีการประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...