โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

       วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ จำนวน ๑๓๐ คน ในโอกาส เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

       วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จำนวน ๑๓๐ คน ในโอกาส เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๖๗ ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดทำการเรียนการสอน ๖๗ ปี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

Read more...

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒

        วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒ จำนวน ๗๒ คน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพระดับสากล พัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ฝึกการแก้ปัญหานักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเกิดองค์ความรู้สามารถนำกระบวนการไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ โดยมีวิทยากรจากบริษัทคิวบิกครีเอทีฟให้วามรู้ด้าน STEM ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Read more...

งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้

     วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐น. สพป.ภูเก็ต นำโดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ. สพปภูเก็ต รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ภูเก็ต ร่วมด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการ "งานเกียรติยศ เราสร้างเองได้" ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมไวท์เฮาส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา และมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ ท่าน โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมงาน วันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ และเข้ารับรางวัลดังนี้
       ๑. เกียรติบัตรโรงเรียนได้รับผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET เฉลี่ยรวม ๔ สาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ
       ๒. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ จัดทำนวัตกรรมในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) ด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
       ๓. โรงเรียนนำเสนอนวัตกรรม ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) AIM STEAAM สู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
       ๔. นางดารุวรรณ เตชะวรรณโต ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
       ๕. นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-๑๙ 

Read more...

งานมุทิตา จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจ ด้วยใยบัว ๖๓"

       วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดงานมุทิตา จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๓" ให้แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Read more...

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ ๔ ปี โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๑๕ คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตทุกท่านได้ทุ่มเท เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ สติปัญญาและกำลังทรัพย์ในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมาโดยตลอด ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน จนทำให้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน สำหรับพิธีมอบเกียรติบัตรจัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

Read more...

กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ

      วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๓  "กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

      วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดมา ณ ลานบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

อบรมครูและแกนนำนักเรียนด้านทันตสุขภาพ

      วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้ความอนุเคราะห์วิทยากร อบรมให้ความรู้แก่ครูและแกนนำนักเรียนด้านทันตสุขภาพ ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...