ประกาศ:

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมฟังสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๕

      วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมฟังสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน เป็นเวลา ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปี เพื่ออุทิศแก่สันติภาพ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ

      วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ คุณครูมณฑา คำโปร่ง  ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกี่ยรติในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท ทั้งกำลังกายและกำลังใจในการอบรมสั่งสอนนักเรียนจนประสบความสำเร็จ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๖๙ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดทำการเรียนการสอน ๖๙ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

Read more...

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

       วันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตซึ่งผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ลูกเสือที่ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

     วันที่ ๕ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิถีชีวิตโดยสร้างเสริมประสบการณ์ตรง เพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนมีความรู้ และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน มีรายละเอียด ดังนี้

     ป.๑ วันศุกร์ที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๕ ณ บ้านโพรงกระต่าย และศูนย์เรียนรู้โครงการคืนชะนีสู่ป่า (น้ำตกบางแป) จังหวัดภูเก็ต
     ป.๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ ณ โอลด์ภูเก็ตฟาร์ม และสวนน้ำสแปลชจังเกิ้ล จังหวัดภูเก็ต
     ป.๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ และ สวนน้ำอันดามันดาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
     ป.๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕ ณ สวนน้ำบลูทรี จังหวัดภูเก็ต
     ป.๒ วันศุกร์ที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕ ณ ปางช้างเอเลเฟ่น จังเกิ้ล แซงค์ชัวรี่ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และสวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
     ป.๓ วันศุกร์ที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๕ ณ PHUKET ELEPHANT CAVE อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์

       วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะครู ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กระชับความสัมพันธ์ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

      วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน และวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ของทุกปี รวม ๒ กิจกรรม ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันในด้านภาษาไทย มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงสุนทรภู่ ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก ให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ ให้นักเรียนสนใจ ตระหนักในคุณค่าและร่วมอนุรักษ์วรรณคดีไทย และร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมและเป็นภาษาของชาติ โดยมีกิจกรรม ๒ ส่วน คือ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยการจัดประกวดผลงานในแต่ละห้องเรียน และนำผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดมาจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการแสดงละครเวที จากคณะฉ่อย โอเล่การละคร ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

Southern English Medium Instruction Programmes Open House ๒๐๒๒

      วันจันทร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม Southern English Medium Instruction Programmes Open House ๒๐๒๒ ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  ผลการแข่งขันนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้รับเหรียญทอง ๙ เหรียญ เป็นเหรียญทองที่ ๒ และ ๓ ได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ๒ รายการแข่งขัน คือ Singing Contest Level๑ และ Science Project Work Leve๑๒  และเหรียญเงินรวม ๙ เหรียญจากรายการแข่งขันทั้งหมด ๑๘ รายการ

Read more...

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

       วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้และได้แสดงออกด้านความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีกิจกรรม สนุกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามฐานการเรียนรู้ จำนวน ๖ ฐาน และ กิจกรรมสนุกกับคณิตศาสตร์ตามฐานการเรียนรู้ จำนวน ๖ ฐาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

        วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับเกียรติจาก นางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลองเป็นประธานในพิธี  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ให้ลูกได้สำนึก ตระหนัก ซาบซึ้ง มีความกตัญญูในพระคุณของแม่ และเพื่อเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...