ประกาศ:

ภาพกิจกรรม

ประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

        นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในระหว่างวันที่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน - วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามแผนการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน เพื่อการวางรากฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย รองฯสุชาดา เพชรสุทธิ์ , รองฯวันใหม่ คงทองคำ ,หัวหน้างานและหัวหน้าสายชั้น เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้

Read more...

กิจกรรม Big Cleaning Day

           วันศุกร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Read more...

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจแนะนำโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

         วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากเทศบาลนครภูเก็ตในโอกาสเข้าตรวจแนะนำโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงอาหารในโรงเรียนและลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ รวมถึงการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

Read more...

ต้อนรับคณะกรรมการในโอกาสเข้าตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

         วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการในโอกาสเข้าตวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

         วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

         วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา  ทิศทางการบริหารงาน  กิจกรรมการเรียนการสอน และะความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

Read more...

วันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๖๓

          วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

Read more...

จับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

          วันอาทิตย์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีการจับฉลาก ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน"

      วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา"  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนจาก นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมคณะ  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียน มีการสาธิตวิธีการดับเพลิงในกรณีที่มีไฟไหม้ การแก้ปัญหากรณีถังแก๊สรั่ว ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

      วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง โดยพรรคที่ได้ลำดับที่ ๑ คือ พรรคอนุบาลบัวชมพู ได้คะแนน ๑,๐๗๑ คะแนน  ลำดับที่ ๒ คือ พรรครวมพลังบัวชมพู ได้คะแนน ๒๒๓ คะแนน  ลำดับที่ ๓ คือ พรรคพลังประชาบัวชมพู ได้คะแนน ๑๘๔ คะแนน และลำดับที่ ๔ คือ พรรคพลังร่วมใจ ได้คะแนน  ๑๐๘ คะแนน ณ ใต้ถุนอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...