รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผู้แทน ตำแหน่ง
1 นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
2 นายประสิทธิ์  สินเสาวภาคย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3 นายสมชีพ  เทพอักษร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4 นายสุรชาติ  คงพูล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5 นายเผดิม  วงศ์ชุมพิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6 ร้อยตำรวจโทวิรัช  ชัยวัชรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7 นางสาวกฤติญา  เพ็ชรจรูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8 นายชินสิช  ชาญณรงค์ ผู้ปกครอง กรรมการ
9 นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ ศิษย์เก่า กรรมการ
10 นางพภัสสรณ์  สมพรานนท์ องค์กรชุมชน กรรมการ
11 นายถาวร  จิรพัฒนโสภณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
12 พระมหาเรียน  รตโน พระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
13 นายศิวะ  เสียงหย่อง องค์กรศาสนา กรรมการ
14 นางสาลีรัตน์  ช่วยปลอด ครู กรรมการ
15 นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
back to top