กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย - โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

หัวหน้าฝ่ายงาน

เขียนโดย สุภมาส รักษาเขตร. Posted in หัวหน้าฝ่ายงาน

ชื่อ - สกุล: นางสาวเกสรี ไชยเดช

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

ชื่อ - สกุล: นางประภา สันติกุล

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ

ชื่อ - สกุล: นางประพิศ อัคสินธวังกูร

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร

ชื่อ - สกุล: นางสาลีรัตน์ ช่วยปลอด

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป