หัวหน้าฝ่ายงาน

ชื่อ - สกุล:  นางสาวณัฏฐา กิสลัย

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

ชื่อ - สกุล: นางสาวสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ

ชื่อ - สกุล: นางสาวธียาน์พร ขาวสะอาด

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร

ชื่อ - สกุล: นางสาลีรัตน์ ช่วยปลอด

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

back to top