โครงการภูเก็ตสวย ด้วยมือและใจเรา

       วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับการประเมินโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา Keep phuket clean by our hands and hearts ขับเคลื่อนวาระจังหวัดสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของนักเรียนให้รู้ถึงคุณค่าของความสะอาดของจังหวัดด้วยการบูรณาร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการ เอกชน อำเภอ ชุมชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสอดรับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการรักษาความสะอาด พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรม 5 ส ทั้งภายในและภายนอกอาคารของส่วนราชการ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ถนน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยใช้แนวทางประชารัฐ และ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตสวยด้วยมือเรา

back to top