กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

       วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้คุณครูนำนักเรียนห้องโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๔/๒ และ ๕/๒ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๐ “ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้านเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ” ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


       ๑. เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       ๒. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
       ๓. เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
       ๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
       ๕. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
       ๖. สนับสนุนให้กำลังใจและโอกาสแก่นักวิจัย นักประดิษฐ์ ได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน
      ในงานได้มีการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีมีมากมาย ได้แก่ การจัดนิทรรศการ
          - กินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง สมุดทำมือเพื่อสิ่งแวดล้อม
          - การประยุกต์คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          - การสร้างเครื่องร่อน
          - นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
          - นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่ง นวัตกรรมไทย
          - สนุกคิดวิทย์เคมี
          - เกมส์การทดลองทางด้านชีววิทยา
          - การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          - การแข่งขันวาดภาพทางจินตนาการ

ประมวลภาพ

back to top