โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี ณ วัดอนุภาษกฤษฏาราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

      วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดอนุภาษกฤษฏาราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๓๒๗ คน ผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของเด็กและเยาวชนให้มีสำนึกในคุณธรรมด้วยการเรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ๒.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเด็กและเยาวชน ด้วยการนำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  ๓.เพื่อให้เด็กและเยาวชน นำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๔.เพื่อให้วัดซึ่งเป็นสถาบันทางศาสนาได้จัดพื้นที่ปฏิบัติธรรมในการเผยแพร่แก่นของศาสนาที่ถูกต้อง

back to top