ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ดาวน์โหลด 

back to top