กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๐

      เมื่อวันที่ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นโดยเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานพิธิเปิดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตพร้อมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขันด้านวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการอ่าน สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิตและประสบการณ์ต่าง ๆ มีกระบวนการค้นคว้าหาความรู้จากการได้อ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้ให้ตนเองนับเป็นพลังพิเศษที่เสริมสร้างให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอนาคตอีกทางหนึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีการแข่งขัน ประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น การแข่งขันด้านดนตรีการเล่านิทานคุณธรรม การทำอาหาร การปั้นดินน้ำมัน ตัด ปะภาพ การคัดลายมือการระบายสีหนูน้อยยอดนักอ่าน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ปกครอง เป็นอย่างดียิ่ง

back to top