งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

       วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมงาน"วันเกียรติยศ เราสร้างเองได้" ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ "งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้" ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ นำนโยบายการศึกษาของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซี่อสัตย์สุจริต และผู้ทำประโยชน์ด้านการศึกษา ผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งต่อการจัดการศึกษา

back to top