ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2556  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้มีการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน มีคณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่  ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีการประกวดวาดภาพ ประกวดคำขวัญ แต่งกลอนเกี่ยวกับพระคุณแม่ ประกวดคู่แม่ลูกทาง Face book มีการแสดงบนเวที การร้องเพลงเกี่ยวกับพระคุณแม่ของนักเรียน

Read more...

งานสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรม Open House

     เมื่อวันที่  5-7  สิงหาคม  2556  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรม Open House ให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ ทุกชั้นเรียนไปพร้อมกับกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีกำหนดการ 3 วัน วันแรก มีการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง วันที่สอง มีการประกวดชุดราตรีรีไซเคิล วันที่สาม มีการแสดงชุด สี่ภาครวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ซุ้มความรู้จากองค์กรต่างๆ นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้และพิธีเปิด โดยมี นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "วันสัปดาห์ห้องสมุด 56" ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตในครั้งนี้

Read more...

งาน " World of Batik เทิดไท้องค์ราชินี "

     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้นำนักเรียนจำนวน  50 คน เข้าร่วมงาน " World of Batik เทิดไท้องค์ราชินี " ภายใต้โครงการส่งเสริมและต่อยอดภูมิปัญญาจังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์การค้าโฮมเวิร์คภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสร้างองค์ความรู้ในการทำผ้าบาติก การประดิษฐ์ของที่ระลึก การประกอบอาหาร  ขนม  พื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต

Read more...

การประเมินศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัยต้นแบบ

     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  กำหนดให้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัยต้นแบบ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีนายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนนักเรียน  คณะครูเข้าร่วมการประเมินและให้การต้อนรับ

Read more...

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู กรรมการสภานักเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน

Read more...

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

     เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๘๐ คน ณ แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษชาติภูเก็ตและสวนนกภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more...

มูลนิธิศุภนิมิตมอบโล่ขอบคุณช่วยเหลือเด็กยากไร้

      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้มอบโล่ขอบคุณเนื่องจากนักเรียน คณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและรองปนัสยา รัตนพันธุ์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่

 

Read more...

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

     เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐- ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดยคุณครูประพิศ อัคสินธวังกูร ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยการเลือกตั้งครั้งนั้มีผู้สมัครจำนวน ๓ พรรค ประกอบด้วย ๑.พรรคเรารักโรงเรียน  ๒. พรรคประชาบัวชมพู  ๓. พรรคเรารักอนุบาล จากการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ตระหนักถึงการปกครองในระบอประชาธิปไตย ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฎว่า พรรคประชาบัวชมพู  ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุด จำนวน  ๔๕๖  คะแนน

Read more...

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ติดตามโครงการ one tablet per child

     วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าสัมภาษณ์ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน เพื่อติดตามโครงการ one tablet per child  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายมนตรี อารีราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

Read more...

ประชุมเตรียมการจัดงานหกสิบปีโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานหกสิบปีอนุบาลภูเก็ต โดยมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายงาน  ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...