ภาพกิจกรรม

การประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

     เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดย นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในการเตรียมรับประเมินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ๖ ด้าน จัดซุ้มนิทรรศการตามคำขวัญ "สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี

Read more...

งานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี ๒๕๕๗

        เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๕๗ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการรำลึกพระคุณของครู อาจารย์ อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งครูในจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในเวลา ๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมี นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธี  เนื่องในงานวันครูเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ?พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน? ประจำปี ๒๕๕๗ และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์แสดงความกตัญญูกตเวที ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ให้ธำรงไว้ อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม

Read more...

กิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบัติวงจรอิเลคทรอนิกส์ ห้องเรียนวิทย์ คณิตฯ

        เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2557 เวลา 09.00-15.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัด"กิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบัติวงจรอิเลคทรอนิกส์อย่างง่าย ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ศึกษาและปฏิบัติจริงสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการปฏิบัตินอกเหนือจากการเรียนปรกติ อันนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะกระบวนการ เจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน ระดับชั้น ป.6 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน  50 คน และมีคุณครู ผู้ควบคุมจำนวน 3 คน 

Read more...

กิจกรรมทัศนศึกษาแแหล่งเรียนรู้ & English Camp

        ระหว่าง วันที่่ 11-14 ม.ค. 2557 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม "โครงการทัศนศึกษาแแหล่งเรียนรู้ & English Camp"เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนห้องเรียนโครงการ English Program ได้รับประสบการณ์ตรง

Read more...

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

   วันที่่ ๓๐ ต.ค.-๒ พ.ย. ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม "ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp"เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ คิดส์ ซาเนีย ปาลิโอเขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย  และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียนจากวิทยากรชาวต่างชาติ  ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Read more...

กิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๗

        เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์และลานบัวชมพู  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียนของโรงเรียน โดยมี นายสุเทพ นาครัตน์ รอง.ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และนายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชนที่จะเติบ

Read more...

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด

        เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ นาครัตน์  รอง ผอ. สพป.ภูเก็ต ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการ รวม 8 คน เข้าประเมินสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายไพศาล นาขวัญ ผอ.รร. คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ  สำหรับการประเมิน

Read more...

Blue Night Party & Happy new Year 2014

         เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2556  นายไพศาล   นาขวัญ   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม  โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ภายใต้ชื่องาน "Blue Night Party & Happy new Year 2014" โดยกิจกรรมประกอบด้วยการอวยพรปีใหม่ รำวงย้อนยุค การแสดงของคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ การมอบรางวัล และการจับสลากของขวัญ สร้างสีสัน ความสนุกสนานและครื้นเครงให้กับแขกผู้มีเกียรติ คณะครู บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นอย่างยิ่ง

Read more...

English Day and New Year 2014

      เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2556  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program,Minienglish Program,Intensive  Program ได้กำหนดจัดกิจกรรม "English Day and  New Year 2014" ระหว่างเวลา 8.40 - 14.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์และลานบัวชมพู  โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวที บูธกิจกรรม  เกมภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมหลักสูตรและบูธนิทรรศการวันสำคัญ  โดยมี นายชลำ  อรรถธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...

การแข่งขันกีฬาอนุบาล จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖

     เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและผู้ปกครอง ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาสุระกุล โดยมี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยการจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง รักการออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกหลานภายในครอบครัวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

Read more...