ภาพกิจกรรม

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ติดตามโครงการ one tablet per child

     วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าสัมภาษณ์ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน เพื่อติดตามโครงการ one tablet per child  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายมนตรี อารีราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

Read more...

ประชุมเตรียมการจัดงานหกสิบปีโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานหกสิบปีอนุบาลภูเก็ต โดยมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายงาน  ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

        เมื่อวันที่ 1-3  กรกฎาคม  2556  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทดลอง การไปทัศนศึกษา เสริมเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ปกติ

Read more...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

     เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2556 สำนักงานลูกเสือจังหวัดภูเก็ต  ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สนามสุรกุล  โดยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้นำลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมในพิธี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

Read more...

กิจกรรมวันสุนทรภู่

       เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2556  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น  เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของขาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก  โดยการจัดงานดังกล่าว นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน   มีการแสดงของนักเรียน  การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆ 

Read more...

ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

     เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2556  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภาคใต้ โดยมีนายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  รองผู้อำนวยการ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณครูประพิศ  อัคสินธวังกูร ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน  คณะสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

Read more...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

    วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง และนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ ซึ่้ึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเข้าร่วม

Read more...

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมากในสังคมและรู้ถึงวิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ? ๖ จำนวน ๑๔๒ คน  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting)


     เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดสัปดาห์ประชุมผู้ปกครอง (Classroom meeting) โรงเรียนได้กำหนดประชุมผู้ครองนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

Read more...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ ปีการศึกษา 2555

Read more...