เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
นำ Splashpages ไปใช้ยังเว็บไซต์ของท่าน ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต