ประกาศ:

การนิเทศ ติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต

        วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นางอุมาวรรณ ตะวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเข้านิเทศ ติดตาม คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต ตามนโยบายและจุดเน้น เรื่อง การพัฒนาการอ่านการเขียนห้องเรียน ป.๗, เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน, การจัดการเรียนรวม, สถานศึกษาพอเพียง และ การจัดการเรียนการสอนภาษาที่ ๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top