โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๒

       วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยการประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

back to top