ประกาศ:

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

        วันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ประมวลภาพ

back to top