ประกาศ:

การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

        วันที่ ๑ - ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๕  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ยกระดับและพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียนในการแข่งขันระดับที่สูงขึ้น ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

back to top