โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี

       สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจารีณี ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ต.กะทู้  อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๓๐๖ คน ผู้บริหาร และคณะครูจำนวน ๒๓ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของเด็กและเยาวชนให้มีสำนึกในคุณธรรมด้วยการเรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สนองพระบรมราโชบายที่เกี่ยวกับการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ และสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีชีวิตอย่างพอเพียง

back to top