โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดสู่เครือข่าย

       วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม การสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดสู่เครือข่าย โดยมี นายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อ.เมือง จ.ภูเก็ต การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างนักเรียนแกนนำ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

back to top