กิจกรรม Learn & Earn on English Day

       วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Learn & Earn on English Day ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีกิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ เช่น ซุ้ม New year/Songkran, Valentine Day,  Easter Day, Chinese New Year, Christmas Day, Halloween Day, Thanksgiving  กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติในเชิงบวกของผู้เรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนอย่างเต็มที่ ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

back to top