โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)

      วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีคณะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมอบรม

back to top