โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิชาการ วิชางาน วิชาคน" กิจกรรมพัฒนาครูยุคใหม่ สร้างเด็กไทย ๔.๐

    วันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยงานพัฒนาบุคลากร เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิชาการ วิชางาน วิชาคน" กิจกรรมพัฒนาครูยุคใหม่ สร้างเด็กไทย ๔.๐ มีบุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๖ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในงานวิชาการ เอกสารทางการเงิน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ณ โรงแรมแกรนด์ สุพิชฌาย์ ซิตี้ โฮเทล อ.เมือง จ.ภูเก็ต

back to top