โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กีฬาสพป.ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

       วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม สพป.ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้ มิตรภาพเหนือชัยชนะภูเก็ต  เพื่อนำกีฬาเข้าสู่ห้องเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาทักษะการแข่งขันนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูง ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักการให้อภัยฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ฝีกฝนการทำงานเป็นทีม สร้างความรักในหมู่คณะ มีระเบียยวินัย รับผิดชอบ และใช้ว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพป.ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ ๒ ณ สนามสุระกุล จังหวัดภูเก็ต นายสายัณห์ ไกรนรา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เป็นการนำกีฬาเข้าสู่ห้องเรียน และเพื่อให้กลุ่มเครือข่ายได้คัดเลือกนักกีฬา แข่งขันระดับภาค ระดับประเทศ ให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา ภายใต้คำว่า มิตรภาพเหนือชัยชนะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ทุกคน เป็นอย่างดียิ่ง

back to top