ประกาศ:

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

      วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน และวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ของทุกปี รวม ๒ กิจกรรม ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันในด้านภาษาไทย มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงสุนทรภู่ ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก ให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ ให้นักเรียนสนใจ ตระหนักในคุณค่าและร่วมอนุรักษ์วรรณคดีไทย และร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมและเป็นภาษาของชาติ โดยมีกิจกรรม ๒ ส่วน คือ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยการจัดประกวดผลงานในแต่ละห้องเรียน และนำผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดมาจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการแสดงละครเวที จากคณะฉ่อย โอเล่การละคร ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top