โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

อบรมครูและแกนนำนักเรียนด้านทันตสุขภาพ

      วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้ความอนุเคราะห์วิทยากร อบรมให้ความรู้แก่ครูและแกนนำนักเรียนด้านทันตสุขภาพ ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top