ประกาศ:

ประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

        นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในระหว่างวันที่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน - วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามแผนการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน เพื่อการวางรากฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย รองฯสุชาดา เพชรสุทธิ์ , รองฯวันใหม่ คงทองคำ ,หัวหน้างานและหัวหน้าสายชั้น เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้

back to top