สถานศึกษา

งานมุฑิตาจิต จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๑"

      วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดงานมุฑิตาจิต จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๑" ให้แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน ณ โรงแรมดารา จ.ภูเก็ต

Read more...

กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ

      วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๑  "กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ ณ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

โรงเรียนสังกัด สพป.พะเยาศึกษาดูงาน

       วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.พะเยา จำนวน ๘๑ คน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

โครงการภูเก็ตสวย ด้วยมือและใจเรา

       วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับการประเมินโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา Keep phuket clean by our hands and hearts ขับเคลื่อนวาระจังหวัดสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของนักเรียนให้รู้ถึงคุณค่าของความสะอาดของจังหวัดด้วยการบูรณาร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการ เอกชน อำเภอ ชุมชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสอดรับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการรักษาความสะอาด พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรม 5 ส ทั้งภายในและภายนอกอาคารของส่วนราชการ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ถนน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยใช้แนวทางประชารัฐ และ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตสวยด้วยมือเรา

Read more...

การประเมินและติดตามนักเรียน ห้องเรียน ป.๗

       วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ นางภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับนายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะกรรมการประเมินและติดตามนักเรียน ห้องเรียน ป.๗ เพื่อติดตาม  ประเมินผล การดำเนินงาน  ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การติดตามเชิงประจักษ์คัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๑

       วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู บุคคลากร กรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และได้รับเกียรติจาก นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายเรวัติ  อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร์จังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์คัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อติดตาม  ประเมินผล การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี

Read more...

การสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

       วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตดำเนินการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)   นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยในปีนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ต  จำนวน  ๑๙๔๐ คนเข้าร่วมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ  ผลการดำเนิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอน

Read more...

พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๖๕ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ  ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๖๕ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารฉลองขวัญ  พิธีการประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรและนักเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู  ปัจจุบันและอดีต ประธานสายชั้นและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

Read more...

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงานวันแม่แห่งชาติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมมายุ ครบ ๘ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีคุณพภัสสรณ์ สมพรานนท์ คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี เปิดกรวยสักการะและนำผู้ปกครองและคณะครู นักเรียน กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร การจัดงานครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสถาบันครอบครัว ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือก แม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้แก่คุณแม่จีรนันท์ การะเวก และลูกดีเด่น เด็กหญิงณัฏฐกฤตา การะเวก ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากเด็กนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยคณะคุณครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นผู้พิจรณาคัดเลือกในวันนี้นักเรียนระดับสายชั้น ป.๔ ได้เป็นตัวแทนของลูก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการกราบคุณแม่และมอบดอกมะลิ เพื่อแทนคำขอบคุณ พร้อมทั้งร้องเพลง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อคุณแม่

Read more...

การตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๑

        วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับการตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๑ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดยการตรวจประเมินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read more...