สถานศึกษา

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยคณะกรรมการประเมินมาจากการแต่งตั้งของ สพป.ภูเก็ต  นำทีมโดย  นายอรรณพ  หิรัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ

Read more...

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้คัดเลือกนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๕๐ คน เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสายสืบลูกน้ำยุงลาย  ในการจัดงานได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต  การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วม กระตุ้นจิตสำนึกให้ชุมชนได้ตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด

Read more...

การติดตามและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี ๒๕๕๗ โดยหน่วยงานต้นสังกัด

     ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ต้อนรับคณะดำเนินการติดตามและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

Read more...

การอบรมห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

      เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะข้าราชการครูในสถานศึกษาและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย  เข้าร่วมอบรมโครงการห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  ชั้น ๔  อาคารประชาร่วมใจ  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  นายมนตรี  อารีราษฏร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ เวทีกลางสะพานหิน  จ.ภูเก็ต

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร แสดงความยินดี รับฟังนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ กิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นายชรินทร์  ชังอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ซึ่งการจัดปฐมนิเทศมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของโรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้ชื่อ "กีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๑" ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่โรงยิมเนเซี่ยม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง โดยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งการแข่งขันจะเน้นกีฬาที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ เช่น วิ่ง ๖ คน ๗ ขา ตีกอล์ฟท้องถิ่น ชู้ตบาสลงห่วง เตะบอลเข้าประตู วิ่งผลัดฮูล่าฮูป และมีการแบ่งกีฬาโดยการแข่งเป็นระบบโซน เช่น วอลเลย์บอล และตะกร้อวง เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการโชว์ริ้วขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามตระการตาของหน่วยกีฬาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั้ง ๑๔ จังหวัด ที่มารวมตัวกันบนเกาะภูเก็ต โดยขบวนเริ่มเคลื่อนจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผ่านถนนมนตรี เข้าสู่สนามกีฬายิมเนเซียม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน

Read more...

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๑

แถลงข่าวกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ๑๔ จังหวัดภาคใต้

     19 มี.ค.58 ที่ห้องอาเขต โรงแรมภูเก็ตเมรอ์ลิน นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของโรงเรียนอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อ "กีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 11" ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้น ในระหว่างวัน 29-30 มีนาคม 2558 ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง โดยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะเน้นกีฬาที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ เช่น วิ่ง 6 คน 7 ขา ตีกอล์ฟท้องถิ่น ชู้ตบาสลงห่วง เตะบอลเข้าประตู วิ่งผลัดฮูล่าฮูป และมีการแบ่งกีฬาโดยการแข่งเป็นระบบโซน เช่น วอลเลย์บอล และตะกร้อวง เป็นต้น  ทั้งนี้ยังมีการโชว์ริ้วขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามตระการตาของหน่วยกีฬาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั้ง 14 จังหวัด ที่จะมารวมตัวกันบนเกาะภูเก็ต โดยขบวนจะเริ่มเคลื่อนจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ผ่านถนนมนตรี เข้าสู่สนามกีฬายิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน

Read more...

ค่ายพักแรมคืนลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต

    เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้รักสามัคคี ฝึกระเบียบวินัย และความอดทน  โดยมี นายชรินทร์ ชังอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือในครั้งนี้

Read more...

การตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคใต้ รุ่นที่ ๑ ในระดับ OBEC QA

     เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๐๐น. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคใต้ รุ่นที่ ๑ ในระดับ OBEC QA  โรงเรียนได้นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนที่เกิดกับผู้เรียน และสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาในแง่มุมต่างๆ และระบบการบริหารจัดการ ณ ห้อง E-Classroom ชั้น ๔ ตึกประชาร่วมใจ โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 

Read more...