โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

สถานศึกษา

ค่ายพักแรมคืนลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต

    เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้รักสามัคคี ฝึกระเบียบวินัย และความอดทน  โดยมี นายชรินทร์ ชังอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือในครั้งนี้

Read more...

การตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคใต้ รุ่นที่ ๑ ในระดับ OBEC QA

     เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๐๐น. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคใต้ รุ่นที่ ๑ ในระดับ OBEC QA  โรงเรียนได้นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนที่เกิดกับผู้เรียน และสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาในแง่มุมต่างๆ และระบบการบริหารจัดการ ณ ห้อง E-Classroom ชั้น ๔ ตึกประชาร่วมใจ โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 

Read more...

การประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

   เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดย นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการเตรียมรับประเมินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ๖ ด้าน การแสดงของนักเรียน ซุ้มนิทรรศการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใต้ คำขวัญ "สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี ณ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง E-Classroom ชั้น ๔ ตึกประชาร่วมใจและห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

Read more...

กิจกรรม "English Day and New Year 2015"

     เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โครงการห้องเรียนพิเศษ EP MEP IEP ได้กำหนดจัดกิจกรรม "English Day and New Year 2015" โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์ตรง อีกทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้กล้าแสดงออก มีความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที บูธกิจกรรม เกมภาษาอังกฤษ และการเล่านิทานภาษาอังกฤษ โดยมี นายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดและแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...

ค่ายและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทย์ฯและคณิตฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจจกรรมเข้าค่ายฯและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Read more...

วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬาสะพานหิน จ.ภูเก็ต

Read more...

การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

     เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดย นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน แขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี นายสุเทพ นาครัตน์ เป็นประธานกรรมการประเมิน ในการเตรียมรับประเมินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ๖ ด้าน ณ ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

Read more...

การนิเทศ ติดตามประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

     ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ต้อนรับคณะดำเนินการนิเทศ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะกรรมการเครือข่ายรัษฎา(คณะกรรมการชุดที่ ๒)ติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาในเครือข่ายวิชิตสงคราม

Read more...

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยในภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานมังกร 

Read more...

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

        วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.นางปนัสยา รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗) ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เชิดชูบทบาทของแม่ที่ทุ่มเทอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที

Read more...