โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สถานศึกษา

วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬาสะพานหิน จ.ภูเก็ต

Read more...

การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

     เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดย นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน แขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี นายสุเทพ นาครัตน์ เป็นประธานกรรมการประเมิน ในการเตรียมรับประเมินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ๖ ด้าน ณ ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

Read more...

การนิเทศ ติดตามประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

     ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ต้อนรับคณะดำเนินการนิเทศ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะกรรมการเครือข่ายรัษฎา(คณะกรรมการชุดที่ ๒)ติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาในเครือข่ายวิชิตสงคราม

Read more...

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยในภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานมังกร 

Read more...

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

        วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.นางปนัสยา รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗) ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เชิดชูบทบาทของแม่ที่ทุ่มเทอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที

Read more...

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & Open House โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

     วันที่ ๑-๗ สิงหาคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & Open House ขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและโรงเรียนเครือข่าย ได้เยื่อมชมผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระไปพร้อมกับกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันเครื่องร่อน ประกวดการประดิษฐ์ผลงานจากวัสดุรีไซเคิล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงสากล โดยมี นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง รอง.ผอ.สพป.ภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ พร้อมรับชมการแสดงชุดอนุบาลภูเก็ตพร้อมใจก้าวไกลสู่อาเซียนและได้เยื่อมชมนิทรรศการตามซุ้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

Read more...

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้คัดเลือกนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๕๐ คน เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการจัดงานได้รับเกียรติจาก นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต  การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วม กระตุ้นจิตสำนึกให้ชุมชนได้ตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

      เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร แสดงความยินดี รับฟังนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ กิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ซึ่งการจัดปฐมนิเทศมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...

จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วันอาทิตย์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับไว้เข้าเรียน  โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๑๕๐ คน  ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี  ๒๕๕๗  ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์

Read more...

ประเมินโครงการ "Read Thailand" ระดับเขตตรวจราชการ

      เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดย นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการประเมินโรงเรียนโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด?เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน? ระดับเขตตรวจราชการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ และคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตการศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนประเมินในระดับชาติ ในการนี้ คุณครูสาลีรัตน์  ช่วยปลอด  บรรณารักษ์ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้เตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ๕ ด้าน จัดซุ้มแสดงผลงานโครงการส่งเสริมการอ่านและบรรยายประกอบสื่อ  Power Point  ตามเกณฑ์การประเมิน

Read more...