โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สถานศึกษา

การตรวจเยี่ยมมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

       วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคณะกรรมการประเมินมาจากการแต่งตั้งของ สพป.ภูเก็ต

Read more...

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECAQA) ทุกโรงเรียน จำนวน ๖๓ โรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนผลงานระดับชาติ ตามเกณฑ์รางวัล OBECAQA หมวดที่ ๑-๗ นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การนำเสนอผลงานรายวิชา IS และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีศักยภาพผู้เรียนและศักยภาพโรงเรียน ในวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

Read more...

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๙

       วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคณะกรรมการประเมินมาจากการแต่งตั้งของ สพป.ภูเก็ต

Read more...

การประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

       วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคณะกรรมการประเมินมาจากการแต่งตั้งของ สพป.ภูเก็ต

Read more...

การประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ เชิงประจักษ์

       วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ร่วมเป็นเกียรติรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ เชิงประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้เป็นตัวแทนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

        ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็น การส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณมารดาผู้ให้กำเนิด ทั้งยังเป็นการปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ดี แก่นักเรียนในการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

Read more...

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๙


    ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดกิจกรรม “งานวันสัปดาห์ห้องสมุด ๕๙ และ Open House” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้คุณค่าของห้องสมุด รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ดีให้นักเรียนในการรักห้องสมุด มีนิสัยรักการอ่าน

Read more...

การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

   
 เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้คัดเลือกนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๕๐ คน เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการจัดงานได้รับเกียรติจาก นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ ไอซีที สะพานหิน  การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  มีความเมตตากรุณา  ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเสียสละเพื่อส่วนรวม กิจกรรมในครั้งนี้สาเร็จลงได้ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ในการส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน

Read more...

การสรรหาและคัดเลือก เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙


     การติดตามเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการและดำนเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ 

Read more...

การตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลรอบสองของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBEC QA


      วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๙  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ  นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พร้อมคณะเข้าติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผลรอบสองของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECQA ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Read more...