โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

สถานศึกษา

ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียน Sekolah Kebangsaan Pendang รัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย

        วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ผู้บริหาร  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียน Sekolah Kebangsaan  Pendang รัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน นับเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาชาติและก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

       วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ศาลาประชาคม จ.ภูเก็ต  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นางภัทรานิษฐ์  วิเชียรบรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ซึ่งการจัดปฐมนิเทศมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...

กีฬาอนุบาลประสานใจ ประจำปี ๒๕๖๐

      วันที่ ๓๐ - ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐  นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธาน  เปิดงานต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากีฬาอนุบาลประสานใจ ๑๔ จังหวัดภาคใต้  ครั้งที่ ๑๓ โดยมีนายสุทธิ สานสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล  ประธานเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔  จังหวัดภาคใต้ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดยนายไพศาล นาขวัญ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน และกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา และกองเชียร์  ณ สนามโรงเรียนพัทลุง อ.เมือง  จ.พัทลุง

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

     วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแห่พุ่มกฐินจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ไปวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)  และร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน และในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)  

Read more...

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

       วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ผู้บริหาร  คณะครู  กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวินัยอุตสาหะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติและประชาชนอย่างไพศาลในทุกด้านโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การตรวจเยี่ยมมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

       วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคณะกรรมการประเมินมาจากการแต่งตั้งของ สพป.ภูเก็ต

Read more...

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECAQA) ทุกโรงเรียน จำนวน ๖๓ โรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนผลงานระดับชาติ ตามเกณฑ์รางวัล OBECAQA หมวดที่ ๑-๗ นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การนำเสนอผลงานรายวิชา IS และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีศักยภาพผู้เรียนและศักยภาพโรงเรียน ในวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

Read more...

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๙

       วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคณะกรรมการประเมินมาจากการแต่งตั้งของ สพป.ภูเก็ต

Read more...

การประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

       วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคณะกรรมการประเมินมาจากการแต่งตั้งของ สพป.ภูเก็ต

Read more...

การประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ เชิงประจักษ์

       วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ร่วมเป็นเกียรติรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ เชิงประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้เป็นตัวแทนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...