สถานศึกษา

การประเมินต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐

      วันที่ ๗ มิถุนาย ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี ๒๕๖๐  โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการการประเมินซึ่งการประเมินในครั้งนี้คณะกรรมการได้เห็นรูปแบบและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีรื้อถอนอาคาร ๔

       วันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ร่วมทำพิธีรื้อถอนอาคาร ๔  ซึ่งอาคารหลังนี้ได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยในการรื้อถอนอาคารครั้งนี้  มีพิธีทางพราหมณ์ ในเวลา ๑๔.๐๐ น. และทำพิธีสงฆ์ในแวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าห้องการเงินข้างอาคาร ๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

       วันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน จัดงานวันแห่งความสำเร็จประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และได้รับเกียรติจาก ผอ.ขำ  สุขาพันธ์  ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวให้โอวาทนักเรียน  นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้ปกครอง คณะครู  โดยมีตัวแทนสภานักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก  รุ่นพี่ร่วมแสดงความยินดีกับน้อง  รุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับพี่   พิธีมุทิตาจิต  ชม Presentation ประมวลภาพความทรงจำของนักเรียน นักเรียนร้องเพลงประสานเสียง (เพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง” และเพลงอนุบาลรำลึก) และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น เด็กดีมีคุณธรรม ฯลฯ  ร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณซุ้มตกแต่ง

Read more...

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

       วันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงาน บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร   โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียนร่วมงานดังกล่าว  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ บัณฑิตน้อยร่วมกันร้องเพลงประสานเสียง (เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม   เพลงมาร์ชอนุบาล  เพลงอนุบาลรำลึก)  และร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณซุ้มตกแต่ง

Read more...

การประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้ันที่ ประจำปี ๒๕๖๐

       วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่ โดยมีนายอนุรักษ์  รุ่งเรือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นประธานกรรมการการประเมิน และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้คณะกรรมการได้เห็นรูปแบบและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

       วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับไว้เข้าเรียน โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๑๕๐ คน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมสารนิทัศน์ปฐมวัย วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ลานปฐมวัย

       วันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรม โครงการสารนิทัศน์ปฐมวัย ณ ลานปฐมวัย  โดยมีนายเรวัต อารีรอบ อดีต ส.ส.ภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ,  นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม   มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน การแสดงซุ้ม ต่าง ๆ อาทิ ซุ้มเที่ยวภูเก็ตบ้านเรา , ซุ้มหรอย หรอยเก็ตเล่ง , ซุ้มตามรอยพ่อพอเพียง , ซุ้มภาษาอังกฤษ , ซุ้มหนูน้อยนักวิทย์ฯ , ซุ้มรอยศิลป์สร้างสรรค์ , ซุ้ม Stem ฯลฯ   การแสดงบนเวทีของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ๑ และ ๒  และผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณงาน และผลงานของบุตรหลานในห้องเรียน

Read more...

กิจกรรมแนะแนวผู้ปกครอง เรื่องการพัฒนาทักษะสมองเด็ก ( Executive Function) เพื่อขีวิตที่สำเร็จและมีความสุขขึ้น

       วันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  งานวิชาการฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จัดกิจกรรมแนะแนวผู้ปกครอง เรื่องการพัฒนาทักษะสมองเด็ก ( Executive Function) เพื่อขีวิตที่สำเร็จและมีความสุขขึ้น  โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก อ.รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิค ชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ และ อ.วันวิสา ช่างเหล็ก นักจิตบำบัด  โดยมี ไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียน Sekolah Kebangsaan Pendang รัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย

        วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ผู้บริหาร  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียน Sekolah Kebangsaan  Pendang รัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน นับเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาชาติและก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

       วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ศาลาประชาคม จ.ภูเก็ต  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นางภัทรานิษฐ์  วิเชียรบรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ซึ่งการจัดปฐมนิเทศมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...