โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สถานศึกษา

โครงการ "Read Thailand: อ่านเถิด.เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน"

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการประเมินตามโครงการ  "Read Thailand : อ่านเถิด เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

Read more...

การประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

     เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดย นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในการเตรียมรับประเมินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ๖ ด้าน จัดซุ้มนิทรรศการตามคำขวัญ "สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี

Read more...

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด

        เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ นาครัตน์  รอง ผอ. สพป.ภูเก็ต ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการ รวม 8 คน เข้าประเมินสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายไพศาล นาขวัญ ผอ.รร. คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ  สำหรับการประเมิน

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสงขลา

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รอง.ผอ.สพป.ภูเก็ต และ นายไพศาล นาขวัญ ผอ.ร.ร. อนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลสงขลา จำนวน 50 คน ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษา  ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เกิดผลสำเร็จมีคุณภาพ ณ ห้องสมุดมีชีวิต

Read more...

การประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

       เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดย นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน  เพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในการประเมินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ๖ ด้าน จัดซุ้มนิทรรศการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การสาธิตและการแสดงของนักเรียน  ณ  ห้องสมุดมีชีวิตและลานบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนระดับอนุบาลน่าอยู่ปลอดโรค

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน  2556  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนระดับอนุบาลน่าอยู่ปลอดโรคของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  สุขาภิบาลอาหาร อนามัยสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการ  โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาครูและบุคลากร

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2556 ณ รีสอร์ทศรีวารา ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน

Read more...

การตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

     เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2556 เวลา 08.30-11.30 น. คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โรงเรียนได้นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนที่เกิดกับผู้เรียน และสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาในแง่มุมต่างๆ  และระบบการบริหารจัดการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม

Read more...

งานครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

     เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะศิษย์เก่า คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกันจัดงานทำบุญครบรอบ ๖๐ ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบวันเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๒๔๘๖ และระลึกถึงบูรพาจารย์ที่ประกอบคุณูปการต่อโรงเรียน พิธีการในช่วงเช้าร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ ๖๑ รูป พิธีเจริญพระพุุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป โดยมี นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภก เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ครู ผู้บริหารและบุคลากร สพป.สงขลาเขต ๓ ศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชลำ  อรรถธรรม  ผอ.สพป.ภูเก็ต และ  นายไพศาล  นาขวัญ  ผอ.ร.ร. อนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะครู ผู้บริหาร  โรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน  ๑๐  โรงเรียน  และบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ จำนวน  ๑๕๐  คน ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...