โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

สถานศึกษา

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & Open House โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

     วันที่ ๑-๗ สิงหาคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & Open House ขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและโรงเรียนเครือข่าย ได้เยื่อมชมผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระไปพร้อมกับกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันเครื่องร่อน ประกวดการประดิษฐ์ผลงานจากวัสดุรีไซเคิล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงสากล โดยมี นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง รอง.ผอ.สพป.ภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ พร้อมรับชมการแสดงชุดอนุบาลภูเก็ตพร้อมใจก้าวไกลสู่อาเซียนและได้เยื่อมชมนิทรรศการตามซุ้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

Read more...

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้คัดเลือกนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๕๐ คน เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการจัดงานได้รับเกียรติจาก นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต  การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วม กระตุ้นจิตสำนึกให้ชุมชนได้ตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

      เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร แสดงความยินดี รับฟังนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ กิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ซึ่งการจัดปฐมนิเทศมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...

จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วันอาทิตย์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับไว้เข้าเรียน  โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๑๕๐ คน  ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี  ๒๕๕๗  ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์

Read more...

ประเมินโครงการ "Read Thailand" ระดับเขตตรวจราชการ

      เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดย นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการประเมินโรงเรียนโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด?เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน? ระดับเขตตรวจราชการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ และคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตการศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนประเมินในระดับชาติ ในการนี้ คุณครูสาลีรัตน์  ช่วยปลอด  บรรณารักษ์ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้เตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ๕ ด้าน จัดซุ้มแสดงผลงานโครงการส่งเสริมการอ่านและบรรยายประกอบสื่อ  Power Point  ตามเกณฑ์การประเมิน

Read more...

โครงการ "Read Thailand: อ่านเถิด.เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน"

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการประเมินตามโครงการ  "Read Thailand : อ่านเถิด เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

Read more...

การประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

     เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดย นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในการเตรียมรับประเมินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ๖ ด้าน จัดซุ้มนิทรรศการตามคำขวัญ "สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี

Read more...

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด

        เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ นาครัตน์  รอง ผอ. สพป.ภูเก็ต ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการ รวม 8 คน เข้าประเมินสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายไพศาล นาขวัญ ผอ.รร. คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ  สำหรับการประเมิน

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสงขลา

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รอง.ผอ.สพป.ภูเก็ต และ นายไพศาล นาขวัญ ผอ.ร.ร. อนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลสงขลา จำนวน 50 คน ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษา  ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เกิดผลสำเร็จมีคุณภาพ ณ ห้องสมุดมีชีวิต

Read more...

การประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

       เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดย นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน  เพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในการประเมินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ๖ ด้าน จัดซุ้มนิทรรศการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การสาธิตและการแสดงของนักเรียน  ณ  ห้องสมุดมีชีวิตและลานบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...