สถานศึกษา

การประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

   เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดย นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการเตรียมรับประเมินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ๖ ด้าน การแสดงของนักเรียน ซุ้มนิทรรศการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใต้ คำขวัญ "สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี ณ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง E-Classroom ชั้น ๔ ตึกประชาร่วมใจและห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

Read more...

กิจกรรม "English Day and New Year 2015"

     เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โครงการห้องเรียนพิเศษ EP MEP IEP ได้กำหนดจัดกิจกรรม "English Day and New Year 2015" โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์ตรง อีกทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้กล้าแสดงออก มีความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที บูธกิจกรรม เกมภาษาอังกฤษ และการเล่านิทานภาษาอังกฤษ โดยมี นายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดและแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...

ค่ายและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทย์ฯและคณิตฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจจกรรมเข้าค่ายฯและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Read more...

วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬาสะพานหิน จ.ภูเก็ต

Read more...

การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

     เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดย นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน แขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี นายสุเทพ นาครัตน์ เป็นประธานกรรมการประเมิน ในการเตรียมรับประเมินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ๖ ด้าน ณ ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

Read more...

การนิเทศ ติดตามประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

     ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ต้อนรับคณะดำเนินการนิเทศ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะกรรมการเครือข่ายรัษฎา(คณะกรรมการชุดที่ ๒)ติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาในเครือข่ายวิชิตสงคราม

Read more...

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยในภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานมังกร 

Read more...

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

        วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.นางปนัสยา รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗) ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เชิดชูบทบาทของแม่ที่ทุ่มเทอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที

Read more...

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & Open House โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

     วันที่ ๑-๗ สิงหาคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & Open House ขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและโรงเรียนเครือข่าย ได้เยื่อมชมผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระไปพร้อมกับกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันเครื่องร่อน ประกวดการประดิษฐ์ผลงานจากวัสดุรีไซเคิล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงสากล โดยมี นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง รอง.ผอ.สพป.ภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ พร้อมรับชมการแสดงชุดอนุบาลภูเก็ตพร้อมใจก้าวไกลสู่อาเซียนและได้เยื่อมชมนิทรรศการตามซุ้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

Read more...

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้คัดเลือกนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๕๐ คน เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการจัดงานได้รับเกียรติจาก นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต  การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วม กระตุ้นจิตสำนึกให้ชุมชนได้ตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด

Read more...