โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สถานศึกษา

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

       วันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงาน บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร   โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียนร่วมงานดังกล่าว  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ บัณฑิตน้อยร่วมกันร้องเพลงประสานเสียง (เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม   เพลงมาร์ชอนุบาล  เพลงอนุบาลรำลึก)  และร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณซุ้มตกแต่ง

Read more...

การประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้ันที่ ประจำปี ๒๕๖๐

       วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่ โดยมีนายอนุรักษ์  รุ่งเรือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นประธานกรรมการการประเมิน และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้คณะกรรมการได้เห็นรูปแบบและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

       วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับไว้เข้าเรียน โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๑๕๐ คน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมสารนิทัศน์ปฐมวัย วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ลานปฐมวัย

       วันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรม โครงการสารนิทัศน์ปฐมวัย ณ ลานปฐมวัย  โดยมีนายเรวัต อารีรอบ อดีต ส.ส.ภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ,  นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม   มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน การแสดงซุ้ม ต่าง ๆ อาทิ ซุ้มเที่ยวภูเก็ตบ้านเรา , ซุ้มหรอย หรอยเก็ตเล่ง , ซุ้มตามรอยพ่อพอเพียง , ซุ้มภาษาอังกฤษ , ซุ้มหนูน้อยนักวิทย์ฯ , ซุ้มรอยศิลป์สร้างสรรค์ , ซุ้ม Stem ฯลฯ   การแสดงบนเวทีของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ๑ และ ๒  และผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณงาน และผลงานของบุตรหลานในห้องเรียน

Read more...

กิจกรรมแนะแนวผู้ปกครอง เรื่องการพัฒนาทักษะสมองเด็ก ( Executive Function) เพื่อขีวิตที่สำเร็จและมีความสุขขึ้น

       วันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  งานวิชาการฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จัดกิจกรรมแนะแนวผู้ปกครอง เรื่องการพัฒนาทักษะสมองเด็ก ( Executive Function) เพื่อขีวิตที่สำเร็จและมีความสุขขึ้น  โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก อ.รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิค ชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ และ อ.วันวิสา ช่างเหล็ก นักจิตบำบัด  โดยมี ไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียน Sekolah Kebangsaan Pendang รัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย

        วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ผู้บริหาร  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียน Sekolah Kebangsaan  Pendang รัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน นับเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาชาติและก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

       วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ศาลาประชาคม จ.ภูเก็ต  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นางภัทรานิษฐ์  วิเชียรบรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ซึ่งการจัดปฐมนิเทศมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...

กีฬาอนุบาลประสานใจ ประจำปี ๒๕๖๐

      วันที่ ๓๐ - ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐  นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธาน  เปิดงานต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากีฬาอนุบาลประสานใจ ๑๔ จังหวัดภาคใต้  ครั้งที่ ๑๓ โดยมีนายสุทธิ สานสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล  ประธานเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔  จังหวัดภาคใต้ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดยนายไพศาล นาขวัญ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน และกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา และกองเชียร์  ณ สนามโรงเรียนพัทลุง อ.เมือง  จ.พัทลุง

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

     วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแห่พุ่มกฐินจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ไปวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)  และร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน และในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)  

Read more...

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

       วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ผู้บริหาร  คณะครู  กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวินัยอุตสาหะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติและประชาชนอย่างไพศาลในทุกด้านโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...