สถานศึกษา

การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

   
 เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้คัดเลือกนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๕๐ คน เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการจัดงานได้รับเกียรติจาก นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ ไอซีที สะพานหิน  การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  มีความเมตตากรุณา  ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเสียสละเพื่อส่วนรวม กิจกรรมในครั้งนี้สาเร็จลงได้ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ในการส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน

Read more...

การสรรหาและคัดเลือก เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙


     การติดตามเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการและดำนเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ 

Read more...

การตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลรอบสองของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBEC QA


      วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๙  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ  นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พร้อมคณะเข้าติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผลรอบสองของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECQA ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

      เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร แสดงความยินดี รับฟังนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ กิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ซึ่งการจัดปฐมนิเทศมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...

จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


        วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับไว้เข้าเรียน  โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๑๕๐ คน  ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี  ๒๕๕๙  ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์

Read more...

ประเมินผลการดำเนินงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต


      วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประไพ รัตนไพจิต, นางสาวกาญจนาพร มุขดารา และนางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ ๓ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทั้ง ๔ ประการ (๔ H) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

Read more...

ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน การนำระบบ (DLIT)


      วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล และคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาผ่านทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน การนำระบบ (DLIT) ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะของโรงเรียน เพื่อการนำไปประมวลสรุปในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป โดยมี นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

Read more...

วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ถนนถลาง จังหวัดภูเก็ตในช่วงเช้า  และเวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดภูเก็ต  โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เวทีกลางสะพานหิน

Read more...

การประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเข้ารับการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมี นายมานะ ตัณฑัยย์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

Read more...

พิธีวางศิลาฤกษ์ตั้งเสาเอก อาคารเรียนหลังใหม่

       ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล/๕๕-ข (เขตแผ่นดินไหว) อาคาร ๓ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ยาว ๘๐ เมตร ๒๔ ห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนได้ทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างบริษัท เอ็น อี ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีกำหนดเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๙ บัดนี้ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดงานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตั้งเสาเอก อาคารเรียนหลังใหม่ ในวันพุธที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีวางศิลากฤกษ์ตั้งเสาเอก

Read more...